ประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2566

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (Full Proposal) เพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก 2 แหล่งทุน ได้แก่ 1) งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2) งบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. ประเภทงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund; FF) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

          1.1 ข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุนตามประกาศนี้ต้องส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง “การรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับพัฒนาข้อเสนอการวิจัย (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนประจำปี” ตามที่ได้ประกาศไปแล้ว ยกเว้นข้อเสนอการวิจัยแผนงานวิจัยที่ 13 ที่ไม่ต้องส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

           1.2 คณะผู้วิจัย ที่มีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงาน หรือที่ข้อมูลนักวิจัย/ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ครบถ้วนในระบบ RISS และระบบ NRIIS จะมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

           1.3 การจัดทำงบประมาณ มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ และวงเงินงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิตตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561

           1.4 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

ทั้งนี้ ข้อเสนอการวิจัยประเภทงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ สกสว. กำหนด

          2. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

          2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีบุคลากรมีกำหนดเกษียณอายุราชการก่อนการดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นตามแผน จะต้องมีแผนบริหารงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก่อนเกษียณอายุราชการ โดยแนบหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยแทนเพื่อดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ

          กรณีเป็นอัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

          2.2 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย เพื่อขอรับทุนตามประกาศนี้ได้แหล่งทุนละไม่เกิน 1 โครงการ

          2.3 ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือมีแผนที่จะลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน

          2.4 ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS หรือติดค้างงานวิจัย หรือมีสถานะดำเนินการไม่แล้วเสร็จปรากฏอยู่ในระบบ RISS ระบบ NRIIS

          2.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

3. แผนงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ของแผนงานวิจัย 1-8 ควรเป็นไปตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)  

          แผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และมืออาชีพ

แผนงานวิจัยที่ 1.  แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานวิจัยที่ 2.  แผนงานวิจัยการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนงานวิจัยที่ 4.  แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกับหน่วยงานภายนอก

          แผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง

แผนงานวิจัยที่ 3.  แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานวิจัยที่ 5.  แผนงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงานวิจัยที่ 6. แผนงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนงานวิจัยที่ 7. แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

          แผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลาง และมืออาชีพ

แผนงานวิจัยที่ 8 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามอัตลักษณเชิงพื้นที่ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจัยย่อยดังนี้

                     8.1 แผนงานวิจัยย่อยด้านการจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม

                     8.2 แผนงานวิจัยย่อยด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

                     8.3 แผนงานวิจัยย่อยด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

                     8.4 แผนงานวิจัยย่อยเพื่อการพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

                     8.5 แผนงานวิจัยย่อยด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนงานวิจัยที่ 13 แผนงานวิจัยสำคัญตามจุดมุ่งเน้นของประเทศ (Flagship)

         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ให้เป็นไปตามแหล่งทุนกำหนด รายละเอียดแผนงานวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการคัดเลือก (Commissioning) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งทุน

4. แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน

4.1 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สนับสนุนโครงการเดี่ยว รายละเอียดดังนี้

      4.1.1 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่เกิน 50,000 บาท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เกิน 100,000 บาท

      4.1.2 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อวิจัยสถาบัน โครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ไม่เกิน 30,000 บาท โครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เกิน 50,000 บาท

4.2 งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดดังนี้

      4.2.1 สำหรับโครงการเดี่ยว แผนงานที่ 1-7 และ 13 สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท  

      4.2.2 สำหรับชุดโครงการ แผนงานที่ 8 และ 13 สนับสนุนชุดโครงการละไม่เกิน 3,000,000 บาท

5. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

          5.1 นักวิจัย จัดส่งไฟล์รายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและรายละเอียด ตามฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามรายละเอียดดังนี้

                 - งบประมาณเงินรายได้ ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เว็บไซต์ http://rmutsv.drms.in.th/Login ภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566

                 - งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ส่งข้อเสนอการวิจัยตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2566

          5.2 คณะ/วิทยาลัย รวบรวมไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ในข้อ 5.1 ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในระยะเวลากำหนด พร้อมแบบบัญชีรายชื่อ (แบบ บช-3 จากรอบ concept proposal) ข้อเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย

6. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

         6.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการวิจัยและจัดลำดับความสำคัญตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามประกาศนี้

         6.2 รูปแบบการพิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

         6.3 สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมจัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน ตามระยะเวลาและรายละเอียดกำหนดต่อไป

                   ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

Like: