รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยการประมง
รางวัล:รางวัลระดับดี(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)  
งานวิจัยเรื่อง:ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน้ำหมุนเวียนกึ่งปิด
หน่วยงาน/งาน:วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 

ดร.จเร สุวรรณชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัล:รางวัลระดับดี(สาขาปรัชญา)  
งานวิจัยเรื่อง:บ้านใบตาลโตนด
หน่วยงาน/งาน:วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559