ประเมินภายนอก สมศ. รอบ4

3.2 แผนงานวิจัยและค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

       3.2-3 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชีัวัดฯ- 63  Download Click

       3.2-3 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชีัวัดฯ- 64 Download Click

       3.2-3 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชีัวัดฯ- 65 Download Click

3.4 สรุปรายงานข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2562-2564

      3.4-1 สรุปจำนนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2562-2564  Download Click

      3.4-2 สรุปจำนวนการอ้างอิงผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์  ปี 2563-2564  Download Click

3.5 ข้อมูลสัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ มีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ เทียบกับผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2562-2564

     3.5-1 สรุปจำนนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2562-2564  Download Click

     3.5-2 สรุปจำนวนการอ้างอิงผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์  ปี 2563-2564  Download Click

3.10  สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล และได้รับทุนวิจัยภายนอกทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ ในปีการศึกษา 2562-2564

    3.10-1 สรุปจำนวนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลหรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  Download Click

3.12 การตั้งค่าเป้าหมายแสดงผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลหรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินงานได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

    3.12-2 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  Download Click

    3.12-3 การดาเนินงานตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  Download Click

3.13 รายงานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีการแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ระหว่างปีการศึกษา 2562-2564 แยกตามกลุ่มสาขาวิจัย

    3.13-1  สรุปจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณ64  Download Click

    3.13-2 สรุปจำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณ65  Download Click

3.14 แผนงานวิจัยและค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดสอดคล้องกับกับบริบทและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

     3.14-1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชีัวัดฯ- 63  Download Click

     3.14-2 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ-64  Download Click

3.17  การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญากับความสามารถของกลุ่มสาขาวิจัย ร่วมถึงการส่งเสริมพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

     3.17-1 คู่มือการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา Download Click

     3.17-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  Download Click

     3.17-3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Download Click

     3.17-4 รายงานผลการดำเนินงาน งานทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2562 Download Click

     3.17-5 รายงานผลการดำเนินงาน งานทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2563 Download Click

     3.17-6 รายงานผลการดำเนินงาน งานทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2564 Download Click

     3.17-7 รายงานผลการดำเนินงาน งานทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2565 Download Click

3.19 ตัวอย่างผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัดกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก

     3.19-1  ผลงานเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม Download Click

3.20 แผนพัฒนาด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้

      3.20-1 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ Download Click