โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่" ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมซากูระ แกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


เอกสารอบรม

รศ.ดร ทรงศรี สารณสถาพร   DOWNLOAD