เข้าเว็บ สวพ


สำหรับนักวิจัย ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยปี 59 และผ่านการพิจารณา ให้ DOWNLOAD รายละเอียดตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กำหนด ไปปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยของท่าน เพื่อนำข้อเสนอโครงการวิจัยของท่าน เข้าสู่ระบบ NRMS ต่อไป