1.แบบการกำหนดวัตถุประสงค์

2.แบบการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

3.แบบการประเมินความเสี่ยง

4.แบบการประเมินมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยง

5.แผนบริหารความเสี่ยง

6.แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน