ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการบริหารงานแผนงาน และโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) พ.ศ. ๒๕๖๕  / เอกสารแนบท้ายประกาศ ปี๒๕๖๖  / เอกสารแนบท้ายประกาศ ปี๒๕๖๗ 


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๖๖  


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ พ.ศ ๒๕๖๖  


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนเงินรางวัลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ ๒๕๖๖  


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรนาเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเทศ พ.ศ ๒๕๖๖  


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัย พ.ศ ๒๕๖๖  


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙  


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ พ.ศ ๒๕๖๐  


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑  


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.๒๕๖๔ 


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕  


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕  

 


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๕ 


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕  


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๕