พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 วช. ได้เริ่มจัดทำและนำเสนอ “ร่าง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....” เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล เพื่อคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ จนกระทั่งวันที่ 13 มีนาคม 2558 ได้มีการประกาศ “พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558” ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นมา

- พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  

- ANIMALS FOR SCIENTIFIC PURPOSES ACT, B.E. 2558 (A.D. 2015)  


จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

- ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  


ข้อแนะนำ : สำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง 


(ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและการใช้สัตว์ เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 


เอกสารประกอบการขอใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1. บันทึกข้อความ การขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (การวิจัย/การวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์/โครงการทดลองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี/การเรียนการสอน)  

2. แบบฟอร์มการอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

     2.1 แบบฟอร์ม RMUTSV-IAC1-2.1 (สัตว์ทดลอง)  

     2.2 แบบฟอร์ม RMUTSV-IAC1-2.2 (สัตว์เกษตรและสัตว์ธรรมชาติ)   

     2.3 แบบฟอร์ม RMUTSV-IAC1-2.3 (สัตว์น้ำ)   

     2.4 แบบฟอร์ม RMUTSV-IAC1-2.4 (แมลง/แมง)   

3. เอกสารแนบรายละเอียดการส่งข้อมูลโครงการวิจัย  

4. การส่งเอกสาร: ส่งไฟล์เอกสารผ่านหน่วยงานต้นสังกัด