อ.สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป คณะเกษตรศาสตร์
รางวัล:ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
 (ด้านเกษตรศาสตร์)  
งานวิจัยเรื่อง:
ผลงานการเร่งสีผิวปลาทองด้วยสารสกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ
หน่วยงาน/งาน:การประชุมวิชาการระดับชาติิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) 

 

 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัล:รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)  
งานวิจัยเรื่อง:
ผลงานการพัฒนาพื้นไม้จากไม้ปาล์มน้ำมัน
หน่วยงาน/งาน:การประชุมวิชาการระดับชาติิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) 

 

 อ.สุวิพล มหศักดิสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัล:รองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)  
งานวิจัยเรื่อง:
ผลงานเครื่องต้มไข่อัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรมบนแอนดรอยด์
หน่วยงาน/งาน:การประชุมวิชาการระดับชาติิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) 

 

 อ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รางวัล:รองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์)  
งานวิจัยเรื่อง:
ผลงานเครื่องช่วยเดิน
หน่วยงาน/งาน:การประชุมวิชาการระดับชาติิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) 

 

 อ.เติอนใจ บิยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
รางวัล:รองชนะเลิศอันดับ 2 บทความดีเด่น (กลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  
งานวิจัยเรื่อง:
การผลิตกระถางคอนกรีตผสมวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ
หน่วยงาน/งาน:การประชุมวิชาการระดับชาติิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) 

 

อ.พันธุ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัล:รองชนะเลิศอันดับ 2 บทความดีเด่น (กลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  
งานวิจัยเรื่อง:
วิธีย้อมสีธรรมชาติและสารช่วยย้อมผ้าฝ้ายด้วยดินให้สี
หน่วยงาน/งาน:การประชุมวิชาการระดับชาติิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) 
 

 

 ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
รางวัล:รองชนะเลิศอันดับ 2 บทความดีเด่น (กลุ่มเกษตรสร้างสรรค์)  
งานวิจัยเรื่อง:
การประยุกต์ใช้การเสริมสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตะกอนฟลอคอบแห้งต่ออัตราการรอดตายในปลานิล
หน่วยงาน/งาน:การประชุมวิชาการระดับชาติิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) 
  

 

 อ.สุพัตรา คำแหง คณะเทคโนโลยีการจัดการ
รางวัล:การนำเสนอภาคโปสเตอร์ดีเด่น (การบริการวิชาการสู่สังคม)  
งานวิจัยเรื่อง:
การตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนะรรม
หน่วยงาน/งาน:การประชุมวิชาการระดับชาติิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)   

 

 อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ1 : การประกวดสิ่งประดิษฐ์  2560
งานวิจัยเรื่อง:ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ

หน่วยงาน/งาน:กระทรวงวิทย์ Thailand Tech Show 2017