ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน

- ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ   


- ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ   


- ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ   


 

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน

- แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ   

-แบบขออนุมัติสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับบทความ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   


-แบบขอรับสนับสนุนเงินรางวัลผลงานดีเด่นที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา   


-แบบขออนุมัติรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัย   


- แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ    

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ-KTB-Corporate     


- แบบฟอร์มการขอรับงบประมาณให้บุคลากรนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเทศ  


แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ   


 

- แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ณ ต่างประเทศ   


- แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในประเทศ   


 

 

สถานะขอรับการสนับสนุน

รายชื่อการขอรับสนับสนุนจากงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย