-คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System: DRMS) สำหรับนักวิจัย 


-เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การวิจัยสถาบัน:การนำเสนองานวิจัยสถาบันเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ครั้งที่2" วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 

-คู่มือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการโครงการวิจัย มทร.ศรีวิชัย