1. คำสั่งคณะกรรมการจัดกาความรู้ click

2. แบบรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ click

3. เอกสารขั้นตอนการใช้โปรแกรม canva click

4.  สรุปผลการจัดการความรู้และองค์ความรู้ click