พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ อนุบัญญัติ

 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และอนุบัญญัติ

 


กระบวนการขอรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย และแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการพิจารณางานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

** อยู่ระหว่างดำเนินการ upload ข้อมูล

 

 

เอกสารการแจ้งและขออนุญาตการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์   

     ✦ Work Flow กระบวนงานพรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

     ✦ คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งมีไว้ในครอบครอง เชื้อโรคกลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1    Word / PDF

     ✦ แบบฟอร์มรายการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

     ✦ หนังสือมอบอำนาจ    Word / PDF

 

เอกสารขอรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  

     ✦ บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ   (แบบฟอร์ม RMUTSV-IBC1-1)  

     ✦ แบบฟอร์มขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับห้องปฏิบัติการ   (แบบฟอร์ม RMUTSV-IBC1-2)   

     ✦ แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับภาคสนาม    (แบบฟอร์ม RMUTSV-IBC1-3)    

     ✦ บันทึกข้อความและแบบฟอร์มขอแก้ไข/ชี้แจงโครงการวิจัยตามมติคณะกรรมการฯ (แบบฟอร์ม RMUTSV-IBC1-4)  


คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

▶ คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 332/2563

 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1498/2562

 


คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ

 นวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ศุนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

▶ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ