ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับผิดชอบพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งในด้านการวิจัยมีการดำเนินงานหลายส่วนงาน และแต่ละส่วนงานจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับนักวิจัยหรือผู้มาใช้บริการของหน่วยงาน ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเรื่องต่างๆ จึงต้องมีการสื่อสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และปัจจุบันการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาร่วมกับการทำงานปกติเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น และบุคลากรของหน่วยงานก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน  และด้วยความจำเป็นดังกล่าว สถาบันวิจัยฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีแนวทางให้บุคลากรมีกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ในเรื่องต่างๆ เนื่องจากการดำเนินของแต่ละฝ่ายในปัจจจุบัน บุคลากรทุกคนอาจไม่ได้รับทราบงานของฝ่ายอื่น นอกเหนือจากงานที่รับผิด จึงอาจมีข้อผิดพลาดในการประสานงานกับบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอก หรืออาจเกิดความล่าช้าได้ ในการนี้ เพื่อการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน และจากการประชุมการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามระเบียบวาระการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ วาระที่ 4.7 การจัดการความรู้ (KM) ด้านสารสนเทศ ซึ่งมีความเป็นมาจากการทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและการไม่เข้าใจของการดำเนินงานในส่วนนี้ของบุคลากร โดยมติที่ประชุม มีมติให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสารสนเทศการวิจัยดำเนินการรวบรวมข้อคิดห็นของบุคลากร และหาแนวทางในการปฏิบัติ จึงได้มีการจัดกิจกรรมประชุมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ด้าน การดำเนินการสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชุม การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ด้านการดำเนินการสารสนเทศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา