สรุปผลจัดการความรู้

ภายใต้โครงการ “การสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการ “การสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบลูโซเทล ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ตลอดจนการสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั้น

           บัดนี้ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้สรุปผลจัดการความรู้แต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการ“การสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ดังนี้

สรุปผลจัดการความรู้แต่ละกิจกรรม

1. กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปรับตัวของมหาวิทยาลัยต่อการทำแผนบูรณาการงานวิจัยแบบใหม่

โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

ผลที่ได้จากการทำกิจกรรม

        การบรรยาย เรื่อง แนวทางการปรับตัวของมหาวิทยาลัยต่อการทำแผนบูรณาการงานวิจัยแบบใหม่ เป็นการให้แนวทางและชี้แจงการให้ทุนวิจัยแบบใหม่ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เป็นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการให้ทุนด้านการวิจัยแบบใหม่ โดยผู้ให้ทุนหรือแหล่งทุนมีสิทธิ์เลือกเฉพาะเจาะจงที่จะให้ทุนการวิจัยไปยังหน่วยงานใดก็ได้ที่ปหล่งทุนเห็นว่าหน่วยงานนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลให้ผลงานวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน ดังนั้นหน่วยงานต้องมีการปรับตัวให้มีความพร้อมต่อการถูกเลือกให้เป็นผู้ได้ทุนวิจัย การรวมตัวกันของสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง 9 มทร. มีข้อดีในส่วนที่ มทร.แต่ละแห่งตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นความต้องการของแหล่งทุนพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งนี้หากนักวิจัยของแต่ละพื้นที่มีความพร้อมจะทำให้สามารถได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยได้ไม่ยากนัก ดังนั้นเรื่องการปรับตัวและการเตียมความพร้อมของแต่ละพื้นที่จึงเป็นเรื่องสำคัญ

แนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อพิชิตทุนในอนาคต

  1. การเขียนแผนบูรณาการที่ดี ผู้อำนวยการแผนบูรณาการจะต้องมีความเชี่ยวชาญ
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนา จะต้องเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา แนะนำในการเขียนแผนบูรณาการ
  3. จัดโครงการที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการเขียนแผนบูรณาการ

 

2. กิจกรรมพัฒนาทีมจัดการงานวิจัย และ ความสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

โดย ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผลที่ได้จากการทำกิจกรรม

       ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง 9 แห่ง รู้จักกันมากขึ้น มีการทำงานเป็นทีมและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีแม้จะอยู่ต่างสถาบัน มีการแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และแนวทางในการทำงานซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การติดต่อประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ ทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นกว่าเดิมมาก โดยกิจกรรมนี้ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่งได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

 

3. กิจกรรมปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการวิจัย

โดย คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ (สกว.)

ผลที่ได้จากการทำกิจกรรม

สรุปผลการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการวิจัย แบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่
และประเด็นย่อยตามลักษณะการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดังนี้

3.1 ความภูมิใจจากการทำงานและการจัดการงานวิจัย

             1. การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

             2. สนับสนุนการทำงานของนักวิจัยให้ประสบความสำเร็จ

             3. การบริหารจัดการภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา

             4. สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถทำงานร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

             5. สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จทางด้านการวิจัย

             6. สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนางานของมหาวิทยาลัย

3.2 การปรับปรุงในการรองรับการทำงานในอนาคต

             1. ปรับปรุงระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น

             2. นำระบบสารสนเทศด้านการวิจัย/ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความครอบคลุมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

             3. ปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่าย

             4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัย

             5. ปรับปรุงการบริหารจัดการแผนบูรณาการ

             6. ควรจัดให้มีคู่มือการดำเนินงาน หรือผังการดำเนินงาน (Flow chart) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากร

             7. ส่งเสริมให้มีพี่เลี้ยงในแต่ละงานเพื่อให้ถ่ายทอดความและแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง

             8. มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

             9. การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิจัย

             10. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

             11. การนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในสังคม

             12. การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักวิจัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

4. บรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง วิทยากรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผลที่ได้จากการทำกิจกรรม

กิจกรรม การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง วิทยากรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นกิจกรรมที่เพิ่มแรงบันดาลในการทำงานทางบวกให้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เป็นอย่างมาก มีการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากรตั้งแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จในวิชาชีพ จนกระทั่งประสบผลสำเร็จมีโอกาสได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น การยกตัวอย่างข้อดี-ข้อเสียของการทำงานคนเดียว และการทำงานเป็นทีม การตั้งเป้าหมายตำแหน่งที่สูงขึ้นและทำอย่างไรให้ทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถนำผลการจัดการความรู้ไปปรับปรุง และประยุกต์ใช้กับหน่วยงานท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน

 

ภาพการจัดกิจกรรม