กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพรในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7"

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7" ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมชอง นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั่วไป และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน ความรู้ความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางสู่สาธารณชน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกให้เผยแพร่ โดยส่งไปที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และจะต้องแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word/PDF ไปที่ research, docp@gmail.com โดยเริ่มดำเนินการเปิดรับบทความวิจัยหางวัฒนธรรม (Call for Papers) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

Like: