ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภูมิภาค)

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและเลขานุการร่วมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยปีจำปี 2563 (ภูมิภาค) ภาคใต้ ในวันที่ 5 กันยายน 2561 นี้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.cognitoforms.com/Researchbudget1/SP05092561 

     ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสานแผนบูรณาการฯ และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมในวันเวลาดังกล่าว

Like: