มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5 The 5th Suan Sunandha Academic National Conference on "Research for Sustainable Development" ระหว่างวันที่1-2 ธันวยาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5 The 5th Suan Sunandha Academic National Conference on "Research for Sustainable Development" ระหว่างวันที่1-2 ธันวยาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร 
          ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5 โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/conference2016/
Like: