ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน "Sustainable Industrial Innovation and Management" ระหว่างวันที่ 3 -4 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดนิทรรศการประจำปี ในงาน

Eco Innovation and Solution 2016 และ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน "Sustainable Industrial

Innovation and Management" ระหว่างวันที่ 3 -4 ตุลาคม 2559

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

 

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 หรือ www.iei.or.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-8363000 ต่อ 4174

Like: