- แบบรายงานเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ (แบบ OP1) เพื่อขอเบิกงวดสุดท้าย    


- แบบรายงานสถานะผลผลิต/ผลลัพธ์ (แบบ OP2) เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลผลิต  


แบบนำส่งผลผลิต (แบบ OP3) เพื่อปิดโครงการ  


- แบบรายงานความก้าวหน้า(สำหรับนักวิจัย)


- แบบติดตามความก้าวหน้า(สำหรับกรรมการ)


- แนวทางการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์