ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในนามประธานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง) จะจัดปประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เพื่อประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ 2557 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

ลำดับ

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สถาบัน

ชื่อนักวิจัย

หน่วยงาน/สังกัด

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2557

รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2557 click here