You are here

Home

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา
เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ก่อตั้งในปี 2547 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. ได้ดำเนินการเปิดรับโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนสู่ฐานราก ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย ทั้งของรัฐและเอกชนในเขตพื้นที่7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 12 สถาบัน ประกอบด้วย
1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ประธานเครือข่าย)
2.มหาวิทยาลัยทักษิณ
3.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6.มหาวิทยาลัยนารธิวาสราชนครินทร์
7.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
8.มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
9.วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
10.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
11.วิทยาลัยชุมชนสงขลา
12.วิทยาลัยชุมชนสตูล

วิสัยทัศน์การวิจัย
พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนล่างให้มีคุณภาพและยั่งยืนบนฐานการวิจัย

พันธกิจการวิจัย
1.วิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
2.พัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทิศทางการวิจัย
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
4. เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
5. เพื่อเสริมสร้างการบริหารชุมชน นำไปสู่ภูมิภาค
6.เพื่อความมั่นคง ความปลอดภัย ความสามัคคี และทัศนคติที่ดีแก่ชุมชน

เป้าหมายหลัก
เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งรัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างกลไกเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน

ประเด็นหลักการวิจัย
1.เพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น
2. พัฒนาเชิงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน
4.พัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. เสริมสร้าง รายได้ ผลกำไร จากผลิตภัณฑ์จากผลประกอบการของชุมชนเอง