You are here

Home

โครงการวิจัยปีงบประมาร 2557

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย หน่วยสังกัด
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากผักตบชวา
Feasibility Analysis of Energy Production from Water Hyacinth
ดร.พีรนาฏ คิดดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 การศึกษาทางระบาดวิทยาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตเมืองกับสมรรถ ภาพการทำงานของปอด (Pulmonary Function Test) ในผู้ที่มีประวัติการสูบบุหรี่และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมและจัดการความรู้สื่อสาธารณะเพื่อการควบคุมการสูบบุหรี่ในพื้นที่ชุมชนเขตเมือง จังหวัดชายแดนภาคใต้ (PHASE I) ดร.พนม  สุขจันทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกระบองเพชรสายพันธุ์ Opuntia ficus-indica Development of Cactus Cracker from Opuntia ficus indica ดร.ปนัสย์ นนทวานิช
 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
4 การผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับกากขี้แป้งน้ำยางข้นผสมมูลแพะ
Product of granular fertilizer from Fly Ash biomass power plant and Concentrated Latex Sludge mixing Goat related
นายยะโก๊ะ ขาเร็มดาเบะ
 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
5 การแปรรูปและพัฒนาซอสปรุงรสสำเร็จรูปจากผลตำลึงสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
Processing and development of readymade sauces from Ivy gourd fruit to community products
นายซูไฮมิน เจ๊ะมะลี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
6 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมก้านบัวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านโป๊ะหมอ เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
7 การผลิตและใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อเป็นสารจับก้อนยางสำหรับลดความเสียหายจาก ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
Producing and Using of Wood Vinegar for Rubber Coagulant for Reduce Damage from Climate Variability
นายอิสมะแอ  เจ๊ะหลง
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8 ความพึงพอใจต่อบทบาทการจัดการความขัดแย้งและการพัฒนาของสภาสันติสุขตำบล : กรณีศึกษาสี่อำเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจของจังหวัดสงขลา
Satisfaction with Roles upon Conflict Management and Development of the
Subdistrict Peace Council: A Case Study of the Four District Areas in Songkhla
นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
9 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการรวบรวมองค์ความรู้บริบทระดับตำบลเพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่บรูณาการองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะ ความรัก และความหวงแหนชุมชนบ้านปากบารา
The participatory action research to Collect the Knowledge in Context of Sub-District and Compose the School Curriculum that Integrates the Knowledge of Local Community in Order to Stimulate Public Awareness of Love and Jealousy at Ban Pakbara.
นายอุใบ  หมัดหมุด วิทยาลัยชุมชนสตูล
10 การศึกษาศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวฮาลาลบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม นายสมชัย ปราบรัตน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
11 การศึกษาอัตราส่วนและอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสุขภาพวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบด้วยไมโครเวฟ นายมาหะมะดารี แวโนะ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
12 การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนกับท้องถิ่นในการพัฒนาระบบกการจัดสวัสดิการของชุมชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและชุมชนที่ดี : ศึกษากรณี ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา