โครงการ การทำ DNA Fingerprint

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

โครงการ การทำ DNA Fingerprint ของพันธุ์พืชในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง