อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 100 ท่าน ซึ่งกิจกรรมในวันแรกประกอบด้วย

✍การบรรยาย ที่มา ความสำคัญ ภาพรวม อพ.สธ. นโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและการบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โดย : นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

✍การบรรยาย งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวมรวมทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

โดย : รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย

✍การบรรยาย งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โดย : ดร.วิกิจ ผินรับ วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย

✍การบรรยาย สาธิตยกตัวอย่างการดำเนินงาน 6 งานทรัพยากรท้องถิ่น

โดย : ผศ. เอนก สาวะอินทร์ วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัยและ ดร.วิกิจ ผินรับ วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ