ค่ายเยาวชนฟื้นฟูหญ้าทะเลเพื่อพะยูน...

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

ภาพบรรยากาศค่ายกิจกรรมเพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ค่ายเยาวชนฟื้นฟูหญ้าทะเลเพื่อพะยูนในจังหวัดตรัง” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิด ในค่ายกิจกรรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัยากรและมีกิจกรรมในการปลูกฝังเพื่อให้เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง