หน้าหลัก

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

::ดรรชนี::

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม

 • ข้อ1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
 • ข้อ2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
 • ข้อ3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
 • ข้อ4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 • ข้อ5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 • ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 • ข้อ1. มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
 • ข้อ2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
 • ข้อ3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
 • ข้อ4. มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
 • ข้อ5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 5.0.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

 • ข้อ1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
 • ข้อ2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • ข้อ3.ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นำหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 • ข้อ4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
 • ข้อ5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

 • ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม


  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร ( Download )

  ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯและสถาบัน ทรัพยากรธรรมชาติฯ ดำเนินการ

  คณะดำเนินการ

  1

  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

  มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทำระเบียบของการให้บริการ มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

  5.1-1-01

  ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

  /

  5.1-1-02

  แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

  /

  /

  5.1-1-03

  เอกสารแสดงงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม

  /

  /

  5.1-1-04

  รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติงาน

  /

  /

  5.1-1-05

  แบบสรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพ

  /

  5.1-1-06

  รายงานการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการบริการวิชาการ

  /

  5.1-1-07

  ฐาน ข้อมูลอาจารย์ประจำที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

  /

  5.1-1-08

  ฐาน ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนให้บริการวิชาการแก่สังคม (วิทยากร/เขียนบทความวิชาการเผยแพร่ทางรายการวิทยุ)

  /

  5.1-1-09

  คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับที่ 2

  /

  5.1-1-10

  คู่มือปฏิบัติงาน “การบริการวิชาการแก่สังคม”

  /

  5.1-1-11

  แบบสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือหน่วยวิชาชีพ (Srivijaya FM 05-01)

  /

  5.1-1-12

  แบบเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (Srivijaya FM 05-02)

  /

  5.1-1-13

  แบบฟอร์มขอรับการบริการวิชาการ (Srivijaya FM 05-03)

  /

  5.1-1-14

  แบบฟอร์มการประเมินโครงการบริการวิชาการ (Srivijaya FM 05-04)

  /

  5.1-1-15

  แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม (Srivijaya FM 05-05)

  /

  5.1-1-16

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ.2552

  /

  5.1-1-17

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

  /

  5.1-1-18

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา การนำส่งเงิน และการบันทึกบัญชีโครงการบริการทางวิชาการ

  /

  5.1-1-19

  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบริการทางวิชาการ

  /

  5.1-1-20

  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดทำโครงการบริการวิชาการ

  /

  5.1-1-21

  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านการบริการวิชาการ

  /

  5.1-1-22

  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ

  /

  2

  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจำด้านอื่นๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกำหนดให้นักศึกษานำความรู้ไปจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

  5.1-2-01

  รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่ระบุการบูรณาการกับการเรียนการสอน

  /

  5.1-2-02

  รายงานการกำหนดให้นักศึกษานำความรู้ไปจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

  /

  5.1-2-03

  เอกสารกำหนดใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้

  /

  5.1-2-04

  เอกสารที่รายงานใน มคอ.๕ หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน

  /

  5.1-2-05

  แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม (Srivijaya FM 05-05)

  /

  3

  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น

  1) มีการนำผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ

  2) นำความรู้ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย

  5.1-3-01

  รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่ระบุการบูรณาการกับการวิจัย

  /

  5.1-3-02

  รายงานการนำผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน

  /

  5.1-3-03

  รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้พัฒนาต่อยอดมาจากการบริการวิชาการ

  /

  5.1-3-04

  แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม (Srivijaya FM 05-05)

  /

  4

  มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

  4.1 มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

  4.2 มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยจัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการดำเนินงาน เป้าหมายของคณะ ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดไว้

  5.1-4-01

  แบบประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม (Srivijaya FM 05-05)

  /

  /

  5.1-4-02

  รายงานการติดตาม ประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน (Srivijaya FM 05-05)

  /

  5.1-4-03

  ผลการประเมินแผนการสอนของรายวิชาที่มีการบูรณาการ หรือ แบบ มคอ.๕

  /

  5.1-4-04

  รายงานการติดตาม ประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย (Srivijaya FM 05-05)

  /

  5.1-4-0 5

  หลักฐานแสดงการนำผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน

  /

  5.1-4-06

  แบบฟอร์มการประเมินโครงการบริการวิชาการ (Srivijaya FM 05-05)

  /

  /

  5.1-4-07

  สรุปรายงานการประเมินโครงการบริการวิชาการ (Srivijaya FM 05-04)

  /

  5

  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

  5.1 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

  5.2 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

  นำผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่ำเสมอและเป็นรูปธรรม

  5.1-5-01

  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในด้านสรุปผลการประเมินผล

  /

  5.1-5-02

  แผนการปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีถัดไป

  /

  5.1-5-03

  แผนการปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

  /

  5.1-5-04

  หลักฐานแสดงโครงการที่มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีถัดไป

  /


  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯและสถาบัน ทรัพยากรธรรมชาติฯ ดำเนินการ

  คณะดำเนินการ

  1

  มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน

  มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกำหนดทิศทาง และมีการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน

  5.2-1-01

  แบบสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการ

  /

  5.2-1-02

  แบบเสนอโครงการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์

  /

  5.2-1-03

  แบบสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหน่วยงาน

  /

  5.2-1-0 4

  สรุปรายงานการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริการวิชาการ

  /

  5.2-1-0 5

  เอกสารที่แสดงถึงความสอดคล้องระหว่างการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหน่วยงาน หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

  /

  2

  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

  มีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย(Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการนำผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ทำความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือ ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน

  5.2-2-01

  หลักฐานแสดงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือในลักษณะของการสร้างเครือข่าย เช่น

  จดหมายเชิญผู้แทนจากภาครัฐ เอกชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านบริการวิชาการ

  /

  5.2-2-02

  หลักฐานแสดงการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน

  /

  5.2-2-03

  กิจกรรม/โครงการความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

  /

  5.2-2-04

  รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ

  /

  3

  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม

  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะนำให้ผู้รับบริการและประชาชน

  5.2-3-01

  สรุปรายงานการประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการที่จะเกิดต่อสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ทางตรง (FM 05(Srivijaya FM 05-01)

  /

  5.2-3-02

  สรุปรายงานการประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการที่จะเกิดต่อสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ทางอ้อม (FM 05(Srivijaya FM 05-01)

  /

  5.2-3-03

  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ พิจารณารายงานการประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการที่จะเกิดต่อสังคม เพื่อนำไปสู่พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง (มติที่ประชุม)

  /

  4

  มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ

  ได้มีการนำผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ ค่าใช้จ่ายระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกำกับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

  5.2-4-01

  เอกสารแสดงถึงการจัดทำแผนพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการตามผลการประเมิน (รายงานการประชุม)

  /

  5.2-4-02

  โครงการบริการวิชาการที่มาจากแผนพัฒนา ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการตามผลการประเมิน

  /

  5.2-4-03

  เอกสารหรือหลักฐานแสดงให้เห็นระบบการควบคุมและการกำกับคุณภาพที่หน่วยงานใช้ในการกำกับดูแลกิจกรรมการให้บริการ

  /

  5

  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน

  5.1 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ

  5.2-5-01

  เอกสารที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นจากการให้บริการวิชาการ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากวัตถุประสงค์ของโครงการ

  /

  5.2-5-02

  กิจกรรมที่มีลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงานรวมทั้งผู้เรียน เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ระบุในบันทึกการสอน หรือ มคอ.๕ หรือรายการวิทยุ แผ่นผับสรุปผลจากการบริการวิชาการ

  /

  5.2-5-03

  ระบบฐานข้อมูล หลักฐานแสดงวิธีการเผยแพร่ประสบการณ์ผ่านทางสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์

  /

  /

  5.2-5-04

  การสร้าง web blog เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้จากการบริการวิชาการสู่สาธารณะ

  /

  /

  5.2-5-05

  รายงานการประชุมคณาจารย์ประจำเดือนรับทราบผลการดำเนินการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

  /

  5.2-5-06

  การประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  /


  ตัวบ่งชี้ที่ 5.0.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯและสถาบัน ทรัพยากรธรรมชาติฯ ดำเนินการ

  คณะดำเนินการ

  1.

  มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร

  มีการดำเนินการโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร ดังนี้

  1. แผนการดำเนินโครงการ ซึ่งมีการกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

  2. การดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินการตามแผน

  3. การประเมินผลการดำเนินการตามแผน

  4. การปรับปรุงแผนหรือการดำเนินโครงการ

  5. รายงานผลการดำเนินการโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

  5.0.2-1-01

  แผนการดำเนินการโครงการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

  /

  5.0.2-1-02

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานบริการวิชาการ

  /

  /

  5.0.2-1-03

  ฐานข้อมูลชุมชน ุ เอกสารแผนพัฒนาชุมชน วารสารเทศบาลฯ และ

  ภาพประกอบ

  /

  5.0.2-1-04

  รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานบริการวิชาการ

  /

  5.0.2-1-05

  สรุปรายการโครงการบริการวิชาการโครงการหรือกิจกรรมนำร่องการบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมายโดยรอบหน่วยงาน ที่ดำเนินการเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

  /

  2.

  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

  มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนว่ามีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้

  5.0.2-2-01

  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ที่แสดงผลการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินการ

  /

  5.0.2-2-02

  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนดำเนินงาน

  /

  3.

  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นำหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

  มีผู้นำและสมาชิกของชุมชนหรือองค์การที่มีการเรียนรู้และเป็นแกนนำในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

  5.0.2-3-01

  โครงการบริการวิชาการที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับชุมชน

  /

  5.0.2-3-02

  เอกสารที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

  /

  5.0.2-3-03

  เอกสารที่แสดงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

  /

  5.0.2-3-04

  รายชื่อผู้นำและสมาชิกชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมฐานความรู้ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง

  /

  5.0.2-3-05

  เอกสารที่แสดงผลการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเป็นฐานเรียนรู้ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับใช้ในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง

  /

  4.

  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร

  มีกลไกในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนหรือองค์กร โดยนำเสนอระบบและกลไกในการพัฒนาตนเองของชุมชนหรือองค์กร ซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากชุมชนหรือองค์กร

  5.0.2-4-01

  เอกสารที่แสดงผลการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเป็นฐานเรียนรู้ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับใช้ในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  /

  5.0.2-4-02

  เอกสารแสดงการพัฒนาเองโดยยังคงวิถีชีวิต อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือพัฒนาการดำเนินกิจการขององค์ภายนอก

  /

  5.0.2-5-03

  เอกสารแสดงการเปิดโอกาสให้ชุมชนแสดงความคิดเห็น หรือเสนอความต้องการ โดยผ่านเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน และขององค์กรภายนอก เช่น การจัดเสวนา การถอดบทเรียนของแต่ละฐานความรู้

  /

  5.

  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

  มีรายงานผลการพัฒนาชุมชนหรือองค์กร ซึ่งเกิดจากผลของการจัดโครงการ โดยพิจารณาผลกระทบที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน หรือองค์กร

  5.0.2-5-01

  เอกสารประกอบที่แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจ และผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Srivijaya FM 05-04)

  /

  5.0.2-5-02

  เอกสารประกอบที่แสดงผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา

  /

  5.0.2-5-03

  เอกสารที่แสดงการมีรายได้เพิ่มและภาพประกอบแสดงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนหรือองค์กรมีความเข้มแข็ง

  /