หน้าเว็บ สวพ.

แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร องค์ประกอบที่ 4: การวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

::ดรรชนี::

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 • ข้อ1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • ข้อ2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
 • ข้อ3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
 • ข้อ4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • ข้อ5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
 • ข้อ6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
 • ข้อ7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
 • ข้อ8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
 • ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 • ข้อ1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
 • ข้อ2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
 • ข้อ3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
 • ข้อ4. มีการนำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
 • ข้อ5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
 • ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.0.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.0.2 งางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.0.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ


  ผู้รับผิดชอบ

  ระดับมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ/ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาดำเนินการดังนี้

  1. กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติและแผนการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/วิทยาลัย

  2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามข้อ 1 เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการ การประชุม/สัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

  3. กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดรูปแบบ วิธีการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันและสามารถนำมาประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้

  4. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร เช่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

  ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

  1. รองคณบดี/ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาดำเนินการดังนี้

  - กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะที่สอดคล้องและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  2. หัวหน้าสาขา หรือหน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาดำเนินการดังนี้

  - นำนโยบาย แนวปฏิบัติและแผนการดำเนินงานระดับคณะ/มหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดให้แก่บุคลากร นำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน


  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  1

  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  1.ดำเนินการจัดทำระบบบริหารงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงภารกิจด้านการวิจัยกับภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นลักษณ์การบูรณาการให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย พร้อมประกาศขั้นตอน กระบวนปฏิบัติงาน ที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงคณะ โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

  - มีการกำหนดภารกิจของงานวิจัยและมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

  - มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการประสานงานวิจัย

  - มียุทธศาสตร์งานวิจัยและแผนปฏิบัติการประจำปีของงานวิจัย

  - การจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้คณะ หน่วยงานทราบถึงแนวปฏิบัติ

  2. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย

  3.มีคณะทำงานในการขับเคลื่อนหรือในการบริหารและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

  3.มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยและปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

  การดำเนินงานในระดับคณะ/วิทยาลัย

  ดำเนินงานตามระบบและกลไกในการสนับสนุนตามแนวทางของมหาวิทยาลัย

  4.1-1-01

  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (2551-2554)สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ

  /

  4.1-1-02

  ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559) : ภาคใต้

  /

  4.1-1-03

  แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (2553-2557)

  /

  4.1-1-04

  แผนการปฏิบัติงานด้านการวิจัยประจำปี

  /

  /

  4.1-1-05

  คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับที่ 2

  /

  4.1-1-06

  คู่มือปฏิบัติงาน “การวิจัย” (PM 04)

  /

  4.1-1-07

  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya FM 04-01)

  /

  4.1-1-08

  เอกสารรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya FM 04-02)

  /

  4.1-1-09

  แบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสสรค์ระดับมหาวิทยาลัย (Srivijaya FM 04-03)

  /

  4.1-1-10

  แบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสสรค์ระดับหน่วยงาน (Srivijaya FM 04-04)

  /

  4.1-1-11

  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัย

  /

  4.1-1-12

  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิจัย

  /

  4.1-1-13

  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

  /

  4.1-1-14

  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)

  /

  4.1-1-15

  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลงานวิจัย

  /

  4.1-1-16

  เอกสารแสดงระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัย ทางเว็บไซต์ของสวพ.

  /

  4.1-1-17

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปี

  /

  4.1-1-18

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

  /

  4.1-1-19

  รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย

  /

  4.1-1-20

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2554

  /

  4.1-1-21

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

  /

  4.1-1-22

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

  /

  4.1-1-23

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552

  /

  4.1-1-24

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์

  /

  4.1-1-25

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย และพิจารณาบทความประจำวารสารเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552

  /

  4.1-1-26

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  เรื่อง: การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  2

  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน

  1.มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้อาจารย์นำผลงานวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน

  2.ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์

  3.มีการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ให้แก่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในเวบไซต์

  4.1-2-01

  แบบบันทึกบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน

  /

  4.1-2-02

  รายวิชาที่ระบุหัวข้อและเอกสารอ้างอิงการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน

  /

  4.1-2-03

  ผลงาน/ชิ้นงาน ในรายวิชาที่เกิดขึ้นจากบทสรุปจากงานวิจัยหรือชิ้นงานสร้างสรรค์ที่แสดงถึงการประยุกต์นำผลวิจัยไปใช้

  /

  4.1-2-04

  โครงการวิจัยในชั้นเรียนที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัย

  /

  4.1-2-05

  โครงงานของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของอาจารย์

  /

  4.1-2-06

  แผนการสอนที่มีการบูรณาการงานวิจัยร่วมและรายงานกิจกรรมหรือผลงานที่มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยฯเข้ากับการเรียนการสอน (มคอ.๓และมคอ.๕)

  /

  4.1-2-07

  เอกสารรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya FM 04-02)

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  3

  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

  1.มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยโดยให้มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยจากการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

  2.มีการทำงานวิจัยร่วมกับทีมนักวิจัยอาวุโส

  3.มีการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

  4.จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องจรรยาบรรณแก่นักวิจัย

  5.มีการยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของนักวิจัย

  6.จัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้างานวิจัยให้กับนักวิจัย

  4.1-3-01

  แผนปฏิบัติงานที่ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

  /

  /

  4.1-3-02

  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

  /

  /

  4.1-3-03

  เอกสารแสดงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

  /

  /

  4.1-3-04

  คำสั่งแต่งตั้งทีมนักวิจัยอาวุโส พี่เลี้ยงนักวิจัย

  /

  4.1-3-05

  บันทึกการให้คำปรึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือพี่เลี้ยงนักวิจัยหรือคลินิกวิจัย

  /

  4.1-3-06

  สื่อสารสนเทศสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้างานวิจัย

  /

  /

  4.1-3-07

  การประกาศเกียรติคุณของนักวิจัย

  4.1-3-08

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณของนักวิจัย

  ทางเว็บไซต์ของสวพ.

  /

  4.1-3-09

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงาน

  /

  4.1-3-10

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

  /

  4.1-3-11

  จรรยาบรรณนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

  สภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ

  /

  4.1-3-12

  จรรยาบรรณนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  4

  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  1.ส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยอันจะก่อให้เกิด

  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ จึงได้มีประกาศเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเป็นหลักเกณฑ์การพัฒนาหัวข้อการวิจัย

  2.จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งทุนสนับสนุนให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน และกระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและสร้างบรรยากาศในการทำงานวิจัย

  3.มีการเสนอของบประมาณจากกองทุน หรือคณะทำแผนการให้ทุนสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยใช้เงินรายได้ของคณะเพิ่มเติม

  การดำเนินงานในระดับคณะ/วิทยาลัย

  ดำเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย หรืออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของคณะเพิ่มเติม

  และมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอก

  4.1-4-01

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป

  /

  4.1-4-02

  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแหล่งทุนภายในและภายนอก ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

  /

  4.1-4-03

  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน

  /

  /

  4.1-4-04

  เอกสารสรุปผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขอรับทุนวิจัย

  /

  /

  4.1-4-05

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2554

  /

  4.1-4-06

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  5

  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้

  - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ

  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ

  - สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย

  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)

  สนับสนุนให้มีการจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากร ทั้งห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้

  1.ห้องปฏิบัติการการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย

  2.ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ ประกอบด้วยหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy)

  3. สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้

  1)ด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

  2)ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา

  3)ด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูล การสนับสนุนในการเผยแพร่

  4)ข้อมูลด้านระบบและกลไกในการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการ ซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา

  5)ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์

  2. คณะมีแผนการจัดหา/ปรับปรุง/พัฒนา แหล่งทรัพยากร ห้องสมุด สิ่งอำนวยความสะดวกหรือระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย

  3. สำนักวิทยบริการ สนับสนุนระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ทั้ง 5 ด้าน คณะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะได้

  4.1-5-01

  ประมวลภาพและเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยวิชาการ

  /

  4.1-5-02

  แผนหรือแนวทางการพัฒนาหรือการจัดสรรงบประมาณแหล่งทรัพยากรที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย

  /

  /

  4.1-5-03

  ประมวลภาพและเอกสารประกอบการให้บริการของหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัย

  /

  /

  4.1-5-04

  ประมวลภาพและเวบไซต์ประกอบการให้บริการของห้องสมุดและสำนักวิทยฯ

  /

  4.1-5-05

  หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาที่บริการระบบสารสนเทศแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย

  /

  /

  4.1-5-06

  หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดที่ให้บริการเกี่ยวกับแหล่งค้นคว้างานวิจัย

  /

  4.1-5-07

  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  /

  4.1-5-08

  การจัดระบบ NRPM บริการให้แก่นักวิจัย

  /

  4.1-5-09

  หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการที่ให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลแหล่งค้นคว้างานวิจัย

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  6

  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น

  1. จัดทำระบบ หรือแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

  2. มีการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงาน

  3. สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินการ

  4.1-6-01

  รายงานการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  /

  4.1-6-02

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย

  /

  4.1-6-03

  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัยฯ

  /

  /

  4.1-6-04

  แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลงานวิจัยฯ

  /

  /

  4.1-6-05

  เอกสารสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินการวิจัย

  /

  /

  4.1-6-06

  เอกสารแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในระบบฐานข้อมูล

  /

  4.1-6-07

  เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

  /

  /

  4.1-6-08

  เอกสารแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของห้องสมุด

  /

  4.1-6-09

  เอกสารแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของสำนักวิทยบริการ

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  7

  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน

  1. จัดประชุมสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานเอกสารที่เกิดจากการนำผลการประเมินไปปรับปรุง

  2. นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง

  4.1-7-01

  รายงานการประชุม ในวาระ สรุปผลการประเมินพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานเอกสารที่เกิดจากการนำผลการประเมินไปปรับปรุง

  /

  /

  4.1-7-02

  แผนการปรับปรุงหรือประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง

  /

  /

  4.1-7-03

  รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงจากหน่วยงานต่างๆ

  /

  /

  4.1-7-04

  แผนปฏิบัติงานประจำปีในปีถัดไป

  /

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  8

  มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

  1.ส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยอันจะก่อให้เกิด

  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ จึงได้มีประกาศเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเป็นหลักเกณฑ์การพัฒนาหัวข้อการวิจัย

  2.จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งทุนสนับสนุนให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน และกระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและสร้างบรรยากาศในการทำงานวิจัย

  3.มีการเสนอของบประมาณจากกองทุน หรือคณะทำแผนการให้ทุนสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยใช้เงินรายได้ของคณะเพิ่มเติม

  การดำเนินงานในระดับคณะ/วิทยาลัย

  ดำเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย หรืออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของคณะเพิ่มเติม

  และมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอก

  4.1-8-01

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป

  /

  4.1-8-02

  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแหล่งทุนภายในและภายนอก ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

  /

  4.1-8-03

  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน

  /

  /

  4.1-8-04

  เอกสารสรุปผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขอรับทุนวิจัย

  /

  /

  4.1-8-05

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2554

  /

  4.1-8-06

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  1

  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

  1.จัดทำระบบและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังต่อไปนี้

  • การสนับสนุนงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปเผยแพร่ในวงการวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยระดับมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุน

  - การตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ

  - การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation

  - การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน

  - ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

  - ค่าตอบแทนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

  • การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อสร้างพื้นที่ให้นักวิจัย นักวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของตนเอง ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายการวิจัย กลุ่มวิจัยขึ้น

  • การจัดทำวารสารวิชาการ

  จัดทำวารสารวิชาการ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการรับผลงานจากนักวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อตีพิมพ์ และมีกระบวนการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในด้านวิชาการให้มีความถูกต้องเหมาะสม มีกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ได้เผยแพร่ไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

  2.มีประกาศ/เผยแพร่การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้คณะทราบ

  การดำเนินงานในระดับคณะ/วิทยาลัย

  คณะ/วิทยาลัย มีระบบกลไกสนับสนุนตามแนวทางของมหาวิทยาลัย

  4.2-1-01

  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (๒๕๕๑-๒๕๕๔)สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ

  /

  4.2-1-02

  แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๓-๒๕๕๗)

  /

  4.2-1-03

  แผนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๓

  /

  /

  4.2-1-04

  คู่มือปฏิบัติงาน “งานวิจัย” (FM 04)

  /

  4.2-1-05

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

  /

  4.2-1-06

  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัยและพิจารณาบทความประจำวารสารเพื่อการวิจัย

  /

  4.2-1-07

  สรุปรายชื่อนักวิจัยที่เผยแพร่ผลงานวิจัยในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

  /

  /

  4.2-1-08

  สรุปรายชื่อนักวิจัยที่เผยแพร่ผลงานวิจัยในการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

  /

  /

  4.2-1-09

  เอกสารแสดงการร่วมประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกับ ๙ มทร.

  /

  4.2-1-10

  หน้าเวบไซต์หน่วยงานที่ประกาศ/เผยแพร่การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  /

  4.2-1-11

  หน้าเวบไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ประกาศ/เผยแพร่การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  /

  4.2-1-12

  วารสารวิชาการมทร.ศรีวิชัยปี ๒๕๕๓

  /

  4.2-1-13

  จดหมายข่าวของหน่วยงานที่แสดงการเข้าร่วมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

  /

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  2

  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

  จัดทำระบบและแนวทางในการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยโดยคำนึงให้ถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งยังเชื่อถือในเชิงวิชาการ โดยมีแนวทาง

  - ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน

  - รวบรวมรายชื่องานวิจัย

  - วิเคราะห์/สังเคราะห์ผลงานวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ/คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขา

  - สรุปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์

  - เผยแพร่ผลงาน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ การประชุมวิชาการ

  การดำเนินงานในระดับคณะ/วิทยาลัย

  คณะดำเนินงานตามระบบและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  4.2-2-01

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คัดสรร วิเคราะห์ผลงานวิจัย และความรู้จากงานวิจัย

  /

  4.2-2-02

  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดสรร วิเคราะห์ผลงานวิจัย และความรู้จากงานวิจัย

  /

  4.2-2-03

  เอกสารรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya FM 04-02)

  /

  4.2-2-04

  สรุปผลจำนวนหรือผลงานวิจัยที่มีการสังเคราะห์ของความรู้

  /

  4.2-2-05

  หน้าเวบไซต์ของหน่วยงานที่ประกาศ/เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย

  /

  4.2-2-06

  หน้าเวบไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ประกาศ/เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย

  /

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  3

  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง

  จัดทำระบบและแนวทางในการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยโดยคำนึงให้ถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งยังเชื่อถือในเชิงวิชาการ โดยมีแนวทาง

  - ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน

  - รวบรวมรายชื่องานวิจัย

  - วิเคราะห์/สังเคราะห์ผลงานวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ/คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขา

  - สรุปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์

  - เผยแพร่ผลงาน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ การประชุมวิชาการ

  การดำเนินงานในระดับคณะ/วิทยาลัย

  คณะดำเนินงานตามระบบและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  4.2-3-01

  แผนการดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย

  /

  4.2-3-02

  เอกสารแสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย

  /

  4.2-3-03

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

  /

  4.2-3-04

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน

  /

  4.2-3-05

  รายงานการประชุมเครือข่ายงานวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

  /

  4.2-3-06

  รายงานการประชุมเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน

  /

  4.2-3-07

  เอกสารเชิญร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการประจำปีของเครือข่ายงานวิจัย

  /

  /

  4.2-3-08

  จดหมายข่าว

  /

  4.2-3-09

  เอกสารการร่วมรายการวิทยุศรีวิชัยสู่ชุมชน

  /

  4.2-3-10

  เอกสารเผยแพร่สื่อสาธารณะ

  /

  4.2-3-11

  หน้าเวบไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาเผยแพร่ วารสารวิจัย

  /

  4.2-3-12

  หน้าเวบไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยต่างๆ

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  4

  มีการนำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

  จัดทำระบบและแนวทางสรุปผลการใช้ประโยชน์และการรับรองคุณภาพ

  การดำเนินงานในระดับคณะ/วิทยาลัย

  คณะดำเนินงานตามระบบและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  *4.2-4-01

  เอกสารแสดงความสอดคล้องของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

  /

  4.2-4-02

  เอกสารสรุปการนำผลผลิตการวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ของนักวิจัย

  /

  4.2-4-03

  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายในในกรณีที่เป็นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในชั้นเรียน

  /

  4.2-4-04

  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya FM 04-01)

  /

  4.2-4-05

  เอกสารสรุปการนำผลผลิตการวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน

  /

  4.2-4-06

  เอกสารแสดงการติดตามผลการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  5

  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

  จัดทำระบบและแนวทางในการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยโดยคำนึงให้ถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งยังเชื่อถือในเชิงวิชาการ โดยมีแนวทาง

  - ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน

  - รวบรวมรายชื่องานวิจัย

  - วิเคราะห์/สังเคราะห์ผลงานวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ/คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขา

  - สรุปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์

  - จัดระบบการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

  การดำเนินงานในระดับคณะ/วิทยาลัย

  คณะดำเนินงานตามระบบและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  *4.2 -5-01

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การดำเนินการด้านสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์

  /

  4.2-5-02

  เอกสารแสดงประกาศแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

  /

  4.2-5-03

  สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ

  2. ตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่ กำหนด

  3. หน่วยงานรายงานข้อมูลมาที่สวพ.

  4. สวพ.สรุปข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน และจัดทำรายงาน

  4.3-1-01

  เอกสารสรุปจำนวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน

  /

  /

  4.3-1-02

  เอกสารสรุปจำนวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

  /

  /

  4.3-1-03

  สัญญารับทุนทุกประเภท

  /

  4.3-1-04

  เอกสารสรุปจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.0.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  1.จัดเตรียมข้อมูลและบันทึกในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ตลอดปีงบประมาณ

  2.ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวิจัย

  - กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้ยืนยันข้อมูล

  - กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการลบแก้ไข ให้จัดทำบันทึกแจ้งมาที่สวพ.

  - กรณีต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

  3.หน่วยงานรายงานข้อมูลมาที่สวพ. พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน

  4. สวพ.ตรวจสอบข้อมูลในระบบ และสรุปข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน จัดทำรายงาน

  4.01-1-01

  เอกสารสรุปจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติ

  /

  4.01-1-02

  เอกสารสรุปจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมระดับนานาชาติหรือในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI)

  /

  4.01-1-03

  เอกสารสรุปจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อในประกาศของสมศ.

  /

  4.01-1-04

  เอกสารสรุปจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Q3 หรือ Q4) หรือในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อในประกาศของสมศ.

  /

  4.01-1-05

  เอกสารสรุปจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Q1 หรือ Q2) หรือในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI

  /

  4.01-1-06

  เอกสารสรุปจำนวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด

  /

  4.01-1-07

  เอกสารสรุปจำนวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับชาติ

  /

  4.01-1-08

  เอกสารสรุปจำนวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

  /

  4.01-1-09

  เอกสารสรุปจำนวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับภูมิภาคอาเซียน

  /

  4.01-1-10

  เอกสารสรุปจำนวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ

  /

  4.01-1-11

  เอกสารสรุปจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.0.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Downlo

  ad )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  1.จัดเตรียมข้อมูลและบันทึกในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ตลอดปีงบประมาณ

  2.ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวิจัย

  - กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้ยืนยันข้อมูล

  - กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการลบแก้ไข ให้จัดทำบันทึกแจ้งมาที่สวพ.

  - กรณีต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

  3.หน่วยงานรายงานข้อมูลมาที่สวพ. พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน

  4. สวพ.ตรวจสอบข้อมูลในระบบ และสรุปข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน จัดทำรายงาน

  4.02-1-01

  เอกสารสรุปจำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ (Srivijaya FM 04-01)

  /

  4.02-1-02

  เอกสารสรุปจำนวนงานสร้างสรรค์ที่ที่นำไปใช้ประโยชน์ (Srivijaya FM 04-01)

  /

  4.02-1-03

  เอกสารสรุปจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

  /

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.0.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

  ข้อ

  เกณฑ์การประเมิน

  ผลการดำเนินงาน

  รหัสเอกสาร

  ( Download )

  เอกสารหลักฐาน

  ฝ่ายวิจัยฯ และ สวพ. ดำเนินการ

  คณะ

  ดำเนินการ

  1.จัดเตรียมข้อมูลและบันทึกในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ตลอดปีงบประมาณ

  2.ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวิจัย

  - กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้ยืนยันข้อมูล

  - กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการลบแก้ไข ให้จัดทำบันทึกแจ้งมาที่สวพ.

  - กรณีต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

  3.หน่วยงานรายงานข้อมูลมาที่สวพ. พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน

  4. สวพ.ตรวจสอบข้อมูลในระบบ และสรุปข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน จัดทำรายงาน

  4.03-1-01

  เอกสารสรุปจำนวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

  /

  4.03-1-02

  เอกสารสรุปจำนวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

  /

  4.03-1-03

  เอกสารสรุปจำนวนตำราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

  /

  4.03-1-04

  เอกสารสรุปจำนวนตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา

  /

  4.03-1-05

  เอกสารสรุปจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

  /