You are here

Home

ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในนามประธานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง) จะจัดปประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เพื่อประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ 2557 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน