You are here

Home

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

ลำดับ

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สถาบัน

ชื่อนักวิจัย

หน่วยงาน/สังกัด

1

การศึกษาศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวฮาลาลบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม

นายสมชัย ปราบรัตน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2

การศึกษาอัตราส่วนและอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสุขภาพวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบด้วยไมโครเวฟ

นายมาหะมะดารี แวโนะ

มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

3

การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนกับท้องถิ่นในการพัฒนาระบบกการจัดสวัสดิการของชุมชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและชุมชนที่ดี : ศึกษากรณี

ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา