ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการอาเซียนเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)

เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือได้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น

สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถนำเสนอข้อเสนอโครงการให้สำนักเลขาธิการอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน พิจารณาได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถศึกษาแบบฟอร์มและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://asean.org/resource/asean-project-templates/ หรือติดต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนได้โดยตรงที่ อีเมล PCPMD@asean.org

May 16, 2012 - ASEAN Cooperation Project Proposal Template Annex 1 Project Proposal
Like: 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสำคัญกับการวิจัยสถาบัน ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยในงานประจำ (Routine to Research: R2R) เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรโดยตรง ความก้าวหน้าโดยการทำวิจัยนอกจากใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพงานประจำแล้ว สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการตรวจสอบตนเองและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามนิยามและขอบเขตการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศเรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

    1.1 เป็นการวิจัยที่มีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงโดยวิธีการที่เชื่อถือได้ใน
เรื่องเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/กอง หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ปรับปรุง พัฒนางานประจำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

    1.2 ต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน

    1.3 คณะผู้วิจัยรวมไม่เกิน 4 คน และมีสัดส่วนในการทำวิจัยแต่ละคนไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์

2. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

    2.1 เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีเป็นอัตราจ้างต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และการขอทุนให้แนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

    2.2 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคเรียนขึ้นไป

    2.3 ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร หรือ การค้างส่งโครงการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553

    2.4 เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทำวิจัย สามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด และเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

3. กรอบประเด็นการวิจัยสถาบัน

    สนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานประจำที่ผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

4. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

    4.1 เป็นโครงการเดี่ยวและดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

   4.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้ตั้งตามความเหมาะสม ตามขอบเขตการวิจัย และกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

   4.3 ส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย ตาม แบบ วส-1 ด จำนวน 4 ชุด พร้อมแนบแบบประเมินข้อเสนอการวิจัย ไว้ด้านหน้า (Download แบบฟอร์มได้จากไฟล์แนบด้านล่าง) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

  4.4 ส่งข้อเสนอการวิจัยฉบับปรับปรุงผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS) ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พร้อมแบบประเมินข้อเสนอการวิจัยตามคำแนะนำจากคณะกรรมการพิจารณาคัดสรร

5. การพิจารณาจัดสรรทุน

    มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

    ผู้ขอรับทุนต้องนำเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ตามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

6. การดำเนินการวิจัยสถาบัน

    การดำเนินโครงการวิจัยสถาบันให้หน่วยงานของผู้ได้รับทุน และผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สำหรับการติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553 และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า

7. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

                                                                                                รักษาราชการแทน

                                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

เพื่อให้การประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบันเป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินการ สถาบันวิจัยฯ จึงขอสำรวจความสนใจ เพื่อจัดส่งรายละเอียดการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบันให้กับผู้สนใจขอทุนสนับสนุนต่อไป ตาม URL ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1DuPPPdTzKrnSp8n-8kRM_PYSCADa4vphZl0hE3d3Hwo/edit

 

Like: 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันตามกำหนดระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

          1.1 โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (ดูรายละเอียด เอกสารแนบ)

          1.2 โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการวิจัยประเภทการวิจัยทั่วไป และการวิจัยในชั้นเรียน

          1.3 โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่เป็นโครงการวิจัยที่กำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

          1.4 มีการกำหนดเป้าหมายผลผลิตงานวิจัย (output) ไว้อย่างชัดเจนเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2559 ข้อ 9.2

          1.5 โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเรียนการสอนตามกลุ่มสาขาวิชา และแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้

             1.5.1 โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             1.5.2 โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             1.5.3 โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาการเรียนการสอน

             1.5.4 โครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามประกาศทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

          1.6 ผู้รับทุนต้องให้เวลาในการดำเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

2. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย

    2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการ กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

    2.2 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน 2 โครงการ          

    2.3 หัวหน้าโครงการวิจัยไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    2.4 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

    2.5 ไม่เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ที่ผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยฯ หรือการค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553

    2.6 หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

3. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย

    3.1 เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวและมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

    3.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน โครงการวิจัยเงินรายได้

          3.2.1 ประเภทการวิจัยทั่วไป สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท

          3.2.2 ประเภทการวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท

    3.3 ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ต้องส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด   ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

    3.4 รายละเอียดข้อเสนอการวิจัย ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง จำนวน 4 ชุด พร้อมแนบแบบประเมินข้อเสนอการวิจัย ไว้ด้านหน้า และไฟล์ข้อมูลข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ PDF ไฟล์  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

    3.5 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 4.1 เข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เว็บไซต์ http://rmutsv.drms.in.th/Login ภายในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

4. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

4.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะข้อเสนอการวิจัยในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

4.2 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุน ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

                                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม

                                                                                                                                        รักษาราชการแทน

                                                                                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมโดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

 • อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ download เอกสารแบบฟอร์ม Concept paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5

***สามารถส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560 ทาง trfindustry@trf.or.th หรือผ่านทางสำนักประสานงานชุดโครงการต่างๆ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-278-8246 หรือ trfindustry@trf.or.th

 

Like: 

 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2536 ด้วยเงินบริจาค จาก Toray Industries , Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผล มาใช้ในการส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้แก่การมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ

          บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัยในสถาบัน/หน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วไปเพื่อผู้สนใจจะได้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน ตามแบบฟาร์มที่แนบมา โดยส่งแบบฟาร์มมาที่

          ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์

          ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

          ฝ่ายเลขาธิการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ

                             เลขที่  73/1  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400

                             โทร.  02  564 7000 ต่อ 81815  โทรสาร  02  644 8134

          กำหนดปิดรับสมัคร  วันที่ 15 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ : http://www.ttsf.or.th/  , http://www.ttsf.or.th/activity2.php

Like: 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

…………………………............

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสำคัญกับการวิจัยสถาบัน ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยในงานประจำ (Routine to Research: R2R) เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรโดยตรง ความก้าวหน้าโดยการทำวิจัยนอกจากใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพงานประจำแล้ว สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการตรวจสอบตนเองและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามนิยามและขอบเขตการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศเรื่องทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

    ๑.๑ เป็นการวิจัยที่มีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงโดยวิธีการที่เชื่อถือได้ในเรื่องเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/กอง หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ปรับปรุง พัฒนางานประจำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

    ๑.๒ ต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน

    ๑.๓ คณะผู้วิจัยรวมไม่เกิน ๔ คน และมีสัดส่วนในการทำวิจัยแต่ละคนไม่น้อยกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์

๒. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

    ๒.๑ เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีเป็นอัตราจ้างต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และการขอทุนให้แนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

    ๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคเรียนขึ้นไป

    ๒.๓ ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร หรือ การค้างส่งโครงการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

    ๒.๔ เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทำวิจัย สามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด และเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

. กรอบประเด็นการวิจัยสถาบัน

    สนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานประจำที่ผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๔. การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

    ๔.๑ เป็นโครงการเดี่ยวและดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

๔.๒ งบประมาณที่ให้การสนับสนุน โครงการละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้ตั้งตามความเหมาะสม ตามขอบเขตการวิจัย และกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๓ ส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย ตาม แบบ วส-๑ ด จำนวน ๔ ชุด พร้อมแนบแบบประเมินข้อเสนอการวิจัย ไว้ด้านหน้า (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

. การพิจารณาจัดสรรทุน

    มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัย

    ผู้ขอรับทุนต้องนำเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ตามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

. การดำเนินการวิจัยสถาบัน

    การดำเนินโครงการวิจัยสถาบันให้หน่วยงานของผู้ได้รับทุน และผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับการติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553 และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า

๗. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่       เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม)

รักษาราชการแทน

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ "Endeavour Scholarships and Fellowships” ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียทีมอบให้นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคล ทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นประจำทุกปี  โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี
 (1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
 (2) ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
 (3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
 (4) ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าทุน “Endeavour Scholarships and Fellowships”  จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จึงใคร่ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนดังกล่าว

 โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://intemationaleducation.gov.au/endeavour  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โทร. 0-2344-6490 หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ aei.bkkadfat.gov.au  

Like: 

 
 
  ประกาศเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผู้ดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

กำหนดการส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 มายัง เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะประกาศให้ทราบทางอีเมล์ที่ผู้เสนอขอทุนแจ้งเข้ามา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และถือเป็นที่สิ้นสุด

ศึกษารายละเอียด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02 716 6961 กด 0

โทรสาร 02 716 6556

อีเมล thaihpat@gmail.com

 

Like: 

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561-2562

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดําเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ (Franco-Thai Cooparation Programe in Higher Education and Research / Franco-Thal Mobility Programme / PHCSAM) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยอุดมศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน และนักศึกษา ซึ่งโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยและฝรั่งเศส

ซึ่งโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือต้าน อุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศสจะเป็นประโยชน์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561-2562 โดยงบประมาณที่สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศ (ไทย-ฝรั่งเศส) สําหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี ส่วนฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสจะรับผิดชอบ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสําหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการได้โปรดศึกษารายละเอียดและดําเนินการ ดังนี้

 1. กรอก “แบบฟอร์ม01ใบสมัคร” โดยระบุสถาบันที่เสนอโครงการ ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้เสนอ โครงการรวมทั้งตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน
 2. กรอก “แบบฟอร์ม 02-Annex A” โดยระบุสาขาการวิจัยวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา ดําเนินการและผู้รับผิดชอบโดยละเอียด
 3. กรอก “แบบฟอร์ม03-Annex B” โดยกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่ดําเนินกิจกรรม

ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด

 1. กรอก “แบบฟอร์ม 04-หนังสือรับรองข้อเสนอโครงการ” ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอํานาจ ในการปฏิบัติราชการแทน
 2. กรอก “แบบฟอร์ม 05-หนังสือยืนยันการสนับสนุนงบประมาณ” ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือ ผู้มีอํานาจในการปฏิบัติราขการแทน
 3. แนบหนังสือนําเสนอโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือ

ผู้มีอํานาจในการปฏิบัติราชการแทน

 1. แนบประวัติย่อผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายไทยและฝรั่งเศส
 2. ยื่นข้อเสนอโครงการตามเอกสารข้อ 1-7 ข้างต้น จํานวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสําเนา 5 ชุด) ในนามสถาบันอุดมศึกษาไปยังสํานักยุทธศาสตร์อุตมศึกษาต่างประเทศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (วงเล็บมุมของ “โครงการ Franco-Thai”) เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 20 กรกฎาคม 2560 โดยจะยึดเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ และเอกสารฉบับจริงจะต้องถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่เกินวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 3. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Call for proposals 2018-2019 คู่มือชี้แจง การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และ Guidiane of Good Practise พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามข้อ 1-5 ข้างต้นได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcement”

 

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มี รายละเอียตครบถ้วนและจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กําหนดเท่านั้น และ ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสาร

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร 02 610 5394 ไปรษณีย์อิเล็กซ์ทรอนิกส์ nuttinee.ohec@gmail.com

Like: 

Pages