Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 2/2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 2/2563 นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมร่วมกันเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม ฉ101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ