Like: 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1” ภายใต้ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมืออาชีพ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความ และการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตกุล และได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร มณีโชติ อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้คำแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษของบทความ ซึ่งบรรยากาศในการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเข้มข้ม และเป็นที่สนใจของนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ