Like: 

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ ประเภทวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยและบุคลากร นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการประเมินโครงการ ณ ห้องประชุม ฉ101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง