จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่นักวิจัยและผู้ประสานงานสังกัดพื้นที่ตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม

Like: 

Select Language