ประชุมร่วมสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 มรภ. + 1 มทร.

ประชุมร่วมสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 มรภ. + 1 มทร. (ประชุมหมุนเวียนทุก 4 เดือน)การประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2560 
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีรับเป็นเจ้าภาพการประชุม และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกว./การร่วมจัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติ/การร่วมกิจกรรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5/การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยโดยมีผู้ก่อการดีร่วมทำงาน และสร้างวงการประชุมดังนี้...
ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผอ.สวพ.มรภ.สุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผอ.สวพ.มรภ.ยะลา
ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผอ.สวพ.มรภ.นครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผอ.สวพ.มรภ.ภูเก็ต
ดร.บรรจง ทองสร้าง ผอ.สวพ.มรภ.สงขลา
ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผอ.สวพ.มทร.ศรีวิชัย
วันนี้มาครบทุกมหาวิทยาลัย จุดเริ่มต้นความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้

Like: 

Select Language