ภาพกิจกรรม

ประชุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นายเอกพจน์ แก่นเมืองและนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร. รุ่งรวี จิตภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ได้นำสมาชิกภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 หน่วยงานประกอบด้วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประชุมวางแผนการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมวางแผนการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetingsโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำผลงานธีมทุเรียนเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ

✍โครงการการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย:ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

✍โครงการการจำแนกพันธุกรรมทุเรียนเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

โดย:รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณะเกษตรศาสตร์

✍โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ

โดย:ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

✍โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

โดย:ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

วางพวงหรีดแสดงความเสียใจ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) โดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว วางพวงหรีดแสดงความเสียใจ แด่การจากไปของ ผศ.ดร.ปราณี รัตนานุพงศ์ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ณ วัดประสานมิตร อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ฝึกอบรมการการใช้ระบบฐานข้อมูล

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ช่วงบ่าย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อ.โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ อาจารย์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุมเขียว เข้าร่วมการฝึกอบรมการลงทะเบียน การใช้ระบบ และการดำเนินงาน บนระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมีนักอนุกรมวิธาน/ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมการฝึกอบรม มากกว่า 30 ท่าน ซึ่งวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ วิทยากรศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน ศูนย์ฯ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมประชุม ซึ่งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 3 โครงการ

✍โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย

โดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

✍โครงการการจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลสำเร็จจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ มทร.ศรีวิชัย

โดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

✍โครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

โดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2565

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งมี ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระ

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ดร.วิกิจ ผินรับ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย และ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ณ วัดมัชฌิชมภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.วิกิจ ผินรับ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาของ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ณ ศาลา 2 สมาคมฮกเกี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.วลัยลักษณ์และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.- ม.สงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในครั้งนี้ด้วย

วางพวงหรีดแสดงความเสียใจ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) โดย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วางพวงหรีดแสดงความเสียใจ แด่การจากไปของคุณปรีชา ปริญญาพงษ์ บิดาของ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ณ ศาลา 2 สมาคมฮกเกี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณา

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้นายเอกพจน์ แก่นเมืองและนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เข้าร่วมโครงการประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสถานศึกษาที่ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 3/2565 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ.2565ณ ห้องภูมิปัญญศิลปั ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และในช่วงของการบรรยายได้รับเกียรติจาก นายมรกต วัชรมุสิก  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จัดโดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ เข้าร่วมมากกว่า 50 ท่าน

ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (แนวทางสนับสนุนงาน อพ.สธ.) หลักสูตร : บูรณาการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วางแผนการจัดอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

ช่วงบ่าย วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

รายงานความก้าวหน้าโครงการ อพ.สธ. พื้นที่ตรัง

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม ซึ่งวิทยาเขตตรัง มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 4 โครงการ

✍โครงการการใช้ประโยชน์สารให้สีจากเปลือกเสม็ดแดงเพื่อเพิ่มความเข้มสีไข่แดงของสัตว์ปีก อ.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

✍โครงการเห็ดเสม็ดในป่าเสม็ดขาวและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

✍โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์เสม็ดขาวเสม็ดแดง ผศ.ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

✍โครงการผลิตภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มจากเปลือกต้นเสม็ดขาวเพื่อลดการใช้กระดาษและพลาสติก นายสมภพ ยี่สุ่น สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานความก้าวหน้าโครงการ อพ.สธ.พื้นที่สงขลา

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโกศล อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมประชุม ซึ่งพื้นที่สงขลา มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 7 โครงการ

รายงานความก้าวหน้าโครงการ อพ.สธ.พื้นที่นครศรีธรรมราช

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมี ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมประชุม ซึ่งวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 7 โครงการ

ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C ภาคใต้ตอนล่าง

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต อนุกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1787/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่าย C - อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน ซึ่งมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยชุมชนยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้าร่วมประชุม

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้นายเอกพจน์ แก่นเมืองและนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ โดยมี ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ในช่วงเช้าของการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. บรรยายที่มา ความสำคัญ ภาพรวม นโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการ อพ.สธ. ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้จัดโดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า 50 ท่าน

ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอพ.สธ.จังหวัดสงขลา

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย และ ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ เลขานุการอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย พื้นที่สงขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 325/2565คณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือการจัดแสดงนิทรรศการ “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการประชุมครั้งนี้ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย ได้นำเสนอผลงาน อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ได้วางแผนนำเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชนระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2565 จำนวน 4 โครงการภายใต้เรื่อง ทุเรียนเทศ สมุนไพรจากภูมิปัญญา สู่ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ และผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่สงขลาพร้อมแผนการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การขับเคลื่อนอพ.สธ.

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานนายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงาน อพ.สธ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม  ในช่วงเช้าของการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริฯ โครงการ อพ.สธ. ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้จัดโดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า 200 ท่าน

ประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับเครือข่าย อพ.สธ.

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานนายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับเครือข่าย อพ.สธ.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  โดยมีกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 270 ท่าน

อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 100 ท่าน ซึ่งกิจกรรมในวันแรกประกอบด้วย

✍การบรรยาย ที่มา ความสำคัญ ภาพรวม อพ.สธ. นโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและการบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โดย : นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

✍การบรรยาย งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวมรวมทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

โดย : รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย

✍การบรรยาย งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โดย : ดร.วิกิจ ผินรับ วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย

✍การบรรยาย สาธิตยกตัวอย่างการดำเนินงาน 6 งานทรัพยากรท้องถิ่น

โดย : ผศ. เอนก สาวะอินทร์ วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัยและ ดร.วิกิจ ผินรับ วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย

วางแผนการจัดอบรมงานทรัพยากรท้องถิ่น

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเรื่องกำหนดการในการจัดอบรม ซึ่งมีวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ผศ.เอนก สาวะอินทร์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ และอาจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

อบรมการใช้งานระบบงานฐานข้อมูล โครงการ อพ.สธ.

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้นายเอกพจน์ แก่นเมือง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบงานฐานข้อมูล โครงการ อพ.สธ.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยวิทยากรศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 1/2565

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 460 ท่าน

ประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เรื่อง การขับเคลื่อนงานจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2565

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เรื่อง การขับเคลื่อนงานจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) เป็นประธาน  ซึ่งมีศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงานฯ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 120 ท่าน

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบงานฐานข้อมูล โครงการ อพ.สธ.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้นายเอกพจน์ แก่นเมืองและนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบงานฐานข้อมูล โครงการ อพ.สธ.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยวิทยากรจากศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเนื้อหาอบรมในวันแรก ประกอบด้วย แนะนำใบงานที่ใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูล การใช้งานเว็ปไซต์ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. การใช้งานแอปพลิเคชันระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ.

ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ผศ.เอนก สาวะอินทร์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ และอาจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน อพ.สธ.)

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้นายเอกพจน์ แก่นเมืองและนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน อพ.สธ.) โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเรื่องกำหนดการในการจัดอบรม

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1/2565

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน ซึ่งมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้าร่วมประชุม

ประชุมการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานฐานข้อมูลทรัพยากร ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด(ภาคใต้)

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายเอกพจน์ แก่นเมืองและนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานฐานข้อมูลทรัพยากร ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด(ภาคใต้) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานและผู้ชี้แจงข้อมูล ซึ่งมีศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมประชุม

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น เรื่อง งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นกับการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานนายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เรื่อง งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นกับการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยาย  โดยมีกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานประสานฯ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 140 ท่าน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย และ ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา  ประจำปี 2565  ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Webex เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) และรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ซึ่งมีคุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์และดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด

เสวนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) : เสม็ดขาวเสม็ดแดงผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 24 ตุลาคม 64 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) : ในหัวข้อเสม็ดขาวเสม็ดแดงผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน นำโดย อ.ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดตรัง ในงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้โควิดและวันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 2

ซึ่งมีโครงการที่เข้าร่วมเสวนาจำนวน 4 ผลงาน 1.โครงการผลิตภัณฑ์จากเปลือกไม้เสม็ดขาวและเสม็ดแดง ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ 2.โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดเสม็ดอบแห้ง ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี 3.​โครงการการคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดเสม็ดเพื่อนำไปใช้ในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ 4.โครงการการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากพืชในป่าชายหาด (ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเปลือกไม้เสม็ดขาว)​ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.ขวัญตา ตันติกำธน

ประชุมแนวทางการจัดทำร่าง แผนการดำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด(ภาคใต้)

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 29 กันยายน 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยนายเอกพจน์ แก่นเมืองและนางสาวภาณินี ช่วยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมประชุมแนวทางการจัดทำร่าง แผนการดำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด(ภาคใต้) ภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. เป็นประธาน ซึ่งมีศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน มหาวิทยาสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุม

บรรยายและให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 23 กันยายน  2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จังหวัดภูเก็ต เชิญ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อบรรยายและให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล และครูในสถานศึกษาเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้มากกว่า 70 ท่าน

ประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 21 กันยายน 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และ ดร. วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ( 1 ตุลาคม 2564-30กันยายน 2569) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีคุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ โครงการอพ.สธ. สำนักพระราชวัง เป็นประธานพร้อมชี้แจ้งข้อมูลการดำเนินงานในครั้งนี้

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 7 กันยายน 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานนายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวภาณินี ช่วยมี เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ร่วมกับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ รองหัวหน้าสํานักงานโครงการ อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ  มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า 150 ท่าน ซึ่งวิทยากรในการอบรมครั้งนี้คือ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน)

อบรมการใช้งานระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. ผู้ดูแลระบบประจำศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 6 กันยายน 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. ผู้ดูแลระบบประจำศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ อพ.สธ. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

ประชุมแนวทางการจัดทำร่าง แผนการดำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด(ภาคใต้)

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมประชุมแนวทางการจัดทำร่าง แผนการดำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด(ภาคใต้) ภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. เป็นประธาน ซึ่งมีศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุม

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่นครศรีธรรมราช

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

บ่ายวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่นครศรีธรรมราช ภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ผศ.สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ช่วงเช้า ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานพิจารณาข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานพิจารณาข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีรองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา

ให้คำแนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เชิญ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อบรรยายและให้คำแนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การเสริมสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง นายหร้าเหม มามาตย์ เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าร่วมรับฟัง

กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตั้งอยู่ที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาแขตตรัง เลขที่ 179 หมู่3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้ง และด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากรร่วมบรรยายพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ในเรื่องของการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ การรายงานผลการเรียนรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา จากอาจารย์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ. นาโยงจังหวัดตรัง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ด้วยสำหรับเนื้อหาในการอบรมทั้ง 2 วัน ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวจากสถานศึกษาจำนวนกว่า 160 ท่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจและนำองค์ความรู้ที่ได้ร่วม ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับ กับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 นโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา การประถมศึกษาแห่งชาติ และแนวทางจัดการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 10 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 10 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ผศ.สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมประชุม ซึ่งวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 7 โครงการ

ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 10 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.ศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 10 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม ซึ่งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 3 โครงการ

ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 10 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่สงขลา

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 10 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมประชุม ซึ่งพื้นที่สงขลา มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 8 โครงการ

การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น เรื่อง ความก้าวหน้าและการรักษามาตรฐาน อพ.สธ.งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

ช่วงบ่าย วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย มทร.ศรีวิชัย/อนุกรรมการและเลขานุการ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ได้รับมอบหมายจากท่านรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น เรื่อง ความก้าวหน้าและการรักษามาตรฐาน อพ.สธ.งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีคุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ โครงการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง เป็นประธานพร้อมชี้แจงข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 190 ท่าน

ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 10 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 10 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม ซึ่งวิทยาเขตตรังมีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 7 โครงการ

ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง  และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม ซึ่งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 3 โครงการ

ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่สงขลา

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมประชุม ซึ่งพื้นที่สงขลา มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 8 โครงการ

ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมประชุม ซึ่งวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 7 โครงการ

ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ZOOMโดยท่านรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการประชุมซึ่งวิทยาเขตตรังมีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 7 โครงการ โดยมีคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม

บรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำแผนฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จ.กระบี่

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติจากจังหวัดกระบี่เชิญให้บรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมฮอร์นบิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดกระบี่นายสมปอง รัตนะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ให้คำแนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อบต. เขาไม้แก้ว

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เชิญ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อบรรยายและให้คำแนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เยี่ยมเยียนสถานศึกษาดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)ได้จัดให้มีการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับป้ายสนองพระราชดำริ) โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรังโดยมีนายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. เป็นประธานคณะกรรมการ และได้เชิญศูนย์ประสานงานภาคใต้ ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานจำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการเยี่ยมฯ ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room

เยี่ยมเยียนสถานศึกษาดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ได้จัดให้มีการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับป้ายสนองพระราชดำริ) โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังโดยมีนายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. เป็นประธานคณะกรรมการ และได้เชิญศูนย์ประสานงานภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานจำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการเยี่ยมฯ ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room

เยี่ยมเยียนสถานศึกษาดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านแผ่นดินเสมอ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) ได้จัดให้มีการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับป้ายสนองพระราชดำริ) ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีนายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. เป็นประธานคณะกรรมการและได้เชิญศูนย์ประสานงานภาคใต้ ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย มทร.ศรีวิชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานจำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการเยี่ยมฯ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) กลุ่มที่ 6

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 11 มกราคม 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย มทร.ศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) กลุ่มที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคล (G6) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีคุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ โครงการ อพ.สธ.สำนักพระราชวัง เป็นประธาน และมี ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการดำเนินงาน

จัดประชุมทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 7 (พื้นที่ตรัง)

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 17 สิงหาคม 63 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 7 (พื้นที่ตรัง) ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม โดยได้ข้อสรุปเป็นแผนแม่บทของพื้นที่ตรังเป็นการอนุรักษ์เสม็ดแดง เสม็ดขาว และเตยทะเล