ประวัติการดำเนินงานโครงการอพ.สธ-มทร.ศรีวิชัย

ประวัติความเป็นมา

                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงเริ่มงานพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชดำริให้ดำเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อ โดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา

                   ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยยึดมั่นในพระราชดำริและดำเนินการตามกรอบแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นหลัก โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับพระราชานุญาต ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย) เมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558โดยการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งงานบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร อีกทั้งเป็นการขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชน และปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน คนในชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

                   ซึ่งปัจจุบันการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีการดำเนินงานทั้งหมด 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดสงขลา พื้นที่จังหวัดตรัง และพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ