วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ ตรัง นครศรีธรรมราช และสงขลา

3. เพื่อนำความรู้จากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพการศึกษาทรัพยากรการภาพ การสำรวจและบันทึกวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

5. เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้และรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ