เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.วิกิจ ผินรับ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาของ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ณ ศาลา 2 สมาคมฮกเกี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.วลัยลักษณ์และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.- ม.สงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในครั้งนี้ด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ