วางแผนการจัดอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

ช่วงบ่าย วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ