ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ดร.วิกิจ ผินรับ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย และ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ณ วัดมัชฌิชมภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ