รายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน ศูนย์ฯ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมประชุม ซึ่งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 3 โครงการ

✍โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย

โดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

✍โครงการการจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลสำเร็จจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ มทร.ศรีวิชัย

โดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

✍โครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

โดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ