ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (แนวทางสนับสนุนงาน อพ.สธ.) หลักสูตร : บูรณาการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ