ฝึกอบรมการการใช้ระบบฐานข้อมูล

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ช่วงบ่าย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อ.โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ อาจารย์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุมเขียว เข้าร่วมการฝึกอบรมการลงทะเบียน การใช้ระบบ และการดำเนินงาน บนระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมีนักอนุกรมวิธาน/ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมการฝึกอบรม มากกว่า 30 ท่าน ซึ่งวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ วิทยากรศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ