ประชุมเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณา

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้นายเอกพจน์ แก่นเมืองและนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เข้าร่วมโครงการประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสถานศึกษาที่ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 3/2565 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ.2565ณ ห้องภูมิปัญญศิลปั ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และในช่วงของการบรรยายได้รับเกียรติจาก นายมรกต วัชรมุสิก  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จัดโดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ เข้าร่วมมากกว่า 50 ท่าน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ