ประชุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นายเอกพจน์ แก่นเมืองและนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร. รุ่งรวี จิตภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ได้นำสมาชิกภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 หน่วยงานประกอบด้วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ