ประชุมวางแผนการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมวางแผนการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetingsโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำผลงานธีมทุเรียนเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ

✍โครงการการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย:ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

✍โครงการการจำแนกพันธุกรรมทุเรียนเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

โดย:รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณะเกษตรศาสตร์

✍โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ

โดย:ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

✍โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

โดย:ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ