ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2565

รูปภาพประกอบ: 
เนื้อหา: 

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งมี ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ