ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนโครงการ พวอ.เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  ทุนวิจัยที่เป้นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม  และการสนับสนุนเครือข่ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ หรือ 0-2278-8226,0-2278-8200 ต่อ 8369,8351,8352 โทรสาร 0-2298-0452 หรือดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่  http://rri2.trf.or.th/

Like: 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอให้เสนอโครงการวิจัย ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผู้สนใจต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย และข้อเสนอโครงการต้องมีคุณลักษณะตามแบบ ว.1

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานฯ ได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Like: 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีความสนใจด้านงานแอลกอฮอล์ ในปี 2559 เป็นต้นไป แผนงานได้กำหนดขอบเขตการศึกษางานวิจัยตามเอกสารแนบ โดยมีการสนับสนุนดังนี้

  1. ทุนโครงการขนาดใหญ่ 1,000,000-3,000,0000 บาท จำนวน 2 ทุน
  2. ทุนโครงการขนาดกลาง ไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 10 ทุน
  3. ทุนโครงการขนาดเล็ก ไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 10 ทุน
  4. ทุนทบทวนองค์ความรู้ ถอดบทเรียน ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 10 ทุน
  5. ทุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน

ผู้สนใจสามารถเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย (2-4 หน้า) ต่อ ศวส. ภายในวันที่10 พ.ย. 58  และพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและแจ้งผลภายในวันที่ 30 พ.ย. 58 กรณีผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เขียนโครงร่างการวิจัย (proposal) เสนอต่อ ศวส. ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 58

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชะวะลีพร ภวภูตานนท์ฯ (085-357-7170) Email:center.cas@gmail.com  website: www.cas.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาทุน , เนื้อหา ปชส.,  แบบฟอร์มเสนอขอ ทุนวิทยานิพนธ์,  แบบฟอร์มเสนอโครงการ,  ประกาศ ทุนวิทยานิพนธ์ประกาศหลักเกณฑ์สนับสนุนทุน

Like: 

DM9Md0NSat23816.jpg

     ด้วยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีเงื่อนไข/ข้อกำหนดที่สำคัญของทุน ดังนี้

     1. หัวข้อ หรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

     2. เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 30% ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ (โดยสนับสนุนเป็นเงินสด ไม่น้อยกว่า 15% เป็นเงิน 70,000 บาท)

     3. งบที่เสนอขอ โครงการละไม่เกิน 465,000 บาท เป็นงบจาก สกอ. ไม่เกิน 325,000 บาท และภาคเอกชน 140,000 บาท หากโครงการมีความจำเป็นต้องของบประมาณเกินจากวงเงินที่กำหนด ขอให้ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

     4. มีจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการอย่างน้อย 2 สถาบัน

     5. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ผู้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุน

     6. รายละเอียดอื่นๆ ตามข้อกำหนดใน TOR

     ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 15 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word) จำนวน 1 แผ่น มายัง สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 ทาง E-mail : pinya.y@psu.ac.th

         TOR โครงการ

     แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)

Like: 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและจีน   รวมถึงศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ

ในการนี้ วช. และ CASS จึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการและเป็นนักวิจัยระยะสั้น และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ  ทั้งนี้ จึงได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการดังกล่าว  ประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ของ วช. http://www.nrct.go.th หรือสอบถามและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ   กองการต่างประเทศ   โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 456 โทรสาร 02-561-3049

Like: 

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ขอเชิญกลุ่ม/องค์กร/สถาบัน เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการเชิงพื้นที่และโครงการวิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปี 2559 โดยสามารถยื่นเสนอโครงการด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 4 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2558 สอบถามรายละเอียด 021419707, 021419717, 021419712, 021419727, 021419697, 0854816632 หรือ www.pdc.go.th

Like: 

บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการของ ปณท. ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ของ ปณท. โดยมีกรอบการวิจัยประจำปี 2558 คือ

1. ระบบงานไปรษณีย์ 

2. อาคารสถานที่/เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้/ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป/งานไปรษณีย์

3. บริการ/สินค้าไปรษณีย์ใหม่

4. ระบบโลจิสติกส์

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการไปรษณีย์

ผู้สนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาตามแบบฟอร์ม พร้อมจัดทำสรุปข้อเสนอใน powerpoint ุ6 slide จัดส่ง บ. ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายกลยุทธิ์ ส่วนวิจัยและพัฒนา และส่งไฟล์ที่ e-mail: information@thaipost.com ภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-831-3203 และ 02-831-3946 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดการนำเข้าของกองทัพ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและโจทย์ความต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของกองทัพ อันจะนำไปใสู่การพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านยุทโธปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรักษาความมั่นคงของกองทัพในอนาคตต่อไป

ขอเชิญผู้สนใจขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ขอให้ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 15 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบซีดี จำนวน 15 ชุด ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ดูรายละเอียด 

สอบถามรายละเอียด

กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

โทร.02-610-5299

Like: 

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2559 (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย
โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม)

ด้วย กปจ. มีความประสงค์จะประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๙

๑. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย(การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์นโยบายสาธารณะ (Public policy)) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๓. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม

การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม  
   1. ประกาศสำนักงานฯ โครงการเชิงชุมชนสังคม 2559    
   2. ใบปะหน้านำส่งข้อเสนอโครงการ    
   3. แบบจว.2(แบบเสนอโครงการเชิงชุมชน สังคม)    
   4 .ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม    
     
การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ    
   1. ประกาศสำนักงานฯโครงการตามแนวพระราชดำริ 2559    
   2. ใบปะหน้านำส่งข้อเสนอโครงการ    
   3. แบบ จว.3 (แบบเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริ)    
   4. แบบฟอร์มสรุปโครงการ    
   5. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ     
     
การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชย์เชิงนโยบายสาธารณะ    
   1 .ประกาศสำนักงานฯโครงการเชิงนโยบายสาธารณะ    
   2. ใบปะหน้านำส่งข้อเสนอโครงการ    
   3 .แบบจว.1(แบบเสนอโครงการเชิงนโยบาย)    
   4. รายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงนโยบายสาธารณะ    
     
Km2016 Guideline Document    
poster6 cot.ai     
poster6 cot-01 banner     
ตัวอย่างหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย     

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2561-2445 ต่อ 447

Like: 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) มอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิได้ ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามแบบฟอร์มที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ttsf.or.th/ ปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2558

Like: 

Pages