ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ttsf.or.th/

สอบถามเพิ่มเติม ; โทร. 0 2564 7000 ต่อ 81815

โทรสาร. 0 2644 8134

-ใบสมัคร

Like: 
 
   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นักวิจัยท่านใดที่สนใจสามารถ download แบบฟอร์มต่างๆได้ตามเอกสารและแบบฟอร์ม ด้านล่างตามเอกสารแนบนะครับ

Like: 

โครงการทุน  Newton Fund เป็นโครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 375,000,000  ปอนด์ ระยะเวลา 5 ปี และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557

Newton Fund เป็นโครงการที่จะสามารถใช้ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตรโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

บริติช เคานซิลประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุน Newton Fund  โดยทำงานร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โครงการต่างๆ ภายใต้ Newton Fund ที่ดำเนินการโดยบริติช เคานซิลและองค์กรพันธมิตรมีดังนี้

1. PhD Placement  โครงการปริญญาเอกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตัวนักศึกษาปริญญาเอกและเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันในสหราชอาณาจักร

2. Research Links โครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทย สร้างเครื่อข่ายนานาชาติร่วมกันผ่านทุนสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการและทุนสนับสนุนการเดินทาง

3. Institutional Links ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

4Professional Development and Engagement โครงการฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง (นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัย 5-15 ปี) เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ซับซ้อน
ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.britishcouncil.or.th หรือ

ติดต่อโครงการ Newton Fund ได้โดยตรงที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมลล์newtonfund@britishcouncil.or.th

Like: 

รายละเอียดของทุนสนับสนุนงานวิจัย 2559

หลักการและเหตุผล

         ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทวีปยุโรปโดยเฉพาะในมิติสังคมศาสตร์ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ทางศูนย์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยด้านยุโรปศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์และยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายการมุ่งเน้นผลิตงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 1. ที่มา เหตุผล และความสำคัญของงานวิจัย
 2. ประวัติของนักวิจัยและประวัติของนักวิจัยร่วม หากมี
 3. กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่จะใช้ศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย
 4. แผนการวิจัย รวมถึงงบประมาณสนับสนุนที่ต้องการ
 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงผลงานวิจัย บทความ หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานของนักวิจัยเพื่อประกอบการให้ทุน
 6. แผนการทำงาน (โดยประมาณการแต่ละเดือน)
 7. เอกสารส่วนตัวคือ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลยศ สำเนาใบคะแนนหรือจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุน
 8. หากเป็นทุนประกอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา หรือคณะที่สังกัดแล้ว และต้องระบุอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

*หมายเหตุ

 1. ในกรณีที่ผู้ขอทุนมีความประสงค์จะรับทุนการวิจัยในจำนวนที่มากกว่าที่ศูนย์ ยุโรปศึกษาระบุไว้ กรุณาแจ้งรายละเอียดเพื่อพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
 2. งานวิจัยสามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. เมื่องานวิจัยได้รับทุน และเสร็จสิ้นการทำวิจัยแล้ว ศูนย์ยุโรปศึกษาจะดำเนินการจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัย และตีพิมพ์ในเอกสารและ สื่อที่มีความเหมาะสมและเห็นควร
 4. ผู้ขอทุนวิจัยไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย อาจเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศได้
 5. ในกรณีที่ผู้ขอทุนวิจัยไม่ได้อาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ทุนการวิจัยนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว

 

คลิ้กเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและตัวอย่างการเขียนโครงการวิจัยได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

Research Application form (ภาษาไทย) หรือ

Research_Application_Form (English)

Example of Research Proposal(ภาษาไทย) หรือ

Example of Research Proposal(English)

ศูนย์ยุโรปศึกษาฯ จะปิดรับสมัครประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2559  ภายในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559


ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 16 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)
ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-218-3922-3 อีเมล์ Nontiwat.s@chula.ac.th

Like: 

ประกาศ!!! 
รับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม  Industrial-academic Research Fellowship program (IRF)

เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิ.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59

หลักเกณฑ์ในการให้ทุน

1. ให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก สกว. โดย พวอ.
2. นักวิจัยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท (ค่าตอบแแทน 25,000 บาทต่อเดือน) หรือปริญญาเอก (ค่าตอบแทน 45,000 บาทต่อเดือน) มาแล้วไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่สมัครทุน
3. นักวิจัยต้องทำงานเต็มเวลาให้กับต้นสังกัด และไม่ใช่พนักงานประจำของต้นสังกัด
4. ภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 50% ของทุนวิจัย และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 25% ของทุนวิจัย หรือ หากภาคอุตสาหกรรมต้องการร่วมสนับสนุนทุนมากกว่า 50% จนถึง 75% ของทุนวิจัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐสามารถร่วมสนับสนุนทุนลดหลั่นจากน้อยกว่า 25% ถึง 0% ของทุนวิจัยได้

รายละเอียดทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

1. การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาโท
ป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาโทเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,060,000 บาท (530,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าใช้ตอบแทนนักวิจัย (25,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (200,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี) 

2. การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาเอก
เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,800,000 บาท (900,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าใช้ตอบแทนนักวิจัย (45,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (330,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)

สามารถดูรายละเอียดทุน ขั้นตอนการสมัคร ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆได้ในประกาศตามรูปด้านล่าง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226 อีเมล : trfrri@trf.or.th 

หมายเหตุ: 
1. ระบบจะพร้อมให้ดำเนินการในระบบออนไลน์ในวันที่ 1 มิ.ย. 59
2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครทาง http://rri.trf.or.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 59 นี้เป็นต้นไป 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

Like: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
ที่อยู่: 979/17-21 ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:02 278 8200

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่

 1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
 2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
 3. ทุนพัฒนานักวิจัย(เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
 4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)(สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ประกาศรับข้อเสนอโครงการและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.trf.or.th/ หรือ ตามเอกสารแนบ

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้ประสานงานการจัดทำกรอบการวิจัยสำหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.)

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-15 กรกฏาคม 2559 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบด้านล่าง

Like: 

ขอเชิญ นักวิจัย  ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน

การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

RKM 2017 : Research Knowledge Management 2017

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารเพิ่มเติม :

ตัวอย่างหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (.doc)

1. การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

 

 1.  ประกาศสำนักงานฯ รับข้อเสนอเชิงนโยบาย ปี 2560   
 2. ใบนำส่งข้อเสนอโครงการและแบบสรุป  
 3.  แบบ จว.1 (แบบเสนอโครงการเชิงนโยบาย)  
 4. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการนโยบายสาธารณะ   

 

2. การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

 

 1.  ประกาศสำนักงานฯ รับข้อเสนอเชิงชุมชน สังคม ปี 2560   
 2. ใบนำส่งข้อเสนอโครงการและแบบสรุป  
 3. แบบ จว.2 (แบบเสนอโครงการเชิงชุมชน สังคม)  
 4. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม  
 5. แบบความร่วมมือ (เบื้องต้น) หน่วยงานพื้นที่  

 

3. การจัดการความรู้เพื่อการวิจัยเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ       

 

 1.  ประกาศสำนักงานฯ รับข้อเสนอตามพระราชดำริ ปี 2560  
 2. ใบนำส่ง  
 3. แบบ จว.3 (แบบเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริ)  
 4. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ  
 5. แบบความร่วมมือ (เบื้องต้น) หน่วยงานพื้นที่  
 6. แบบจัดทำข้อมูลสรุป  

 

สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 กรกฎาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518, 519 หรือ 0 2579 0109

Like: 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับในการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๐ และประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การส่งข้อเสนอการวิจัย เงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดรายละเอียดของการวิจัยเป็น ๒ ประกาศ (รายละเอียดดังแนบ)

๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. การส่งข้อเสนอการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักวิจัยได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า กำหนดการที่แน่นอนเมื่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประกาศรับอย่างเป็นทางการ สถาบันวิจัยฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 ประกาศรายละเอียด การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย
งบรายได้(ปี 60) 
วิจัยสถาบัน(ปี 60)
งบประมาณแผ่นดิน(ปี 61)
  1.ประกาศ
  2.ปฎิทิน
  3.แบบฟอร์ม
    -แบบ ป-1
    -แบบ ว1-ด
  1.ประกาศ
  2.แบบฟอร์ม
    -แบบ ป-1ส
    -แบบ วส-1
 
  
 
 
หมายเหตุ:สำหรับนักวิจัย มทร.ศรีวิชัยเท่านั้น
Like: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี  โดยฝ่ายวิชาการ สกว. มีความประสงค์ที่จะมาช่วยผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ก้าวผ่านก้าวแรกของบันไดอาชีพ สู่บันไดก้าวที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่ลดลง จึงได้จัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร” นำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentoring) เข้ามาช่วยเสริมในการให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านวิชาการ รวมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและ manuscript เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติระหว่างการรับทุน

โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ เป็นอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จบปริญญาเอกมาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี ใน สังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน โดยจะจัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆดังนี้

 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ภาคเหนือ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. ภาคกลาง วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกว.
 4. ภาคใต้ วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://meeting.trf.or.th/sitevisit/ และส่งร่างข้อเสนอโครงการหรือร่าง manuscript ผ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายวิชาการ 02 278 8260

E-mail : siripat@trf.or.th

Like: 

Pages